Đề kiểm tra trắc nghiệm Giải tích 12 và Đáp án – THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm – Gia Lai

ĐỀ KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM GIẢI TÍCH 12 VÀ ĐÁP ÁN – THPT NGUYỄN BỈNH KHIÊM – GIA LAI

Bài viết “Đề kiểm tra trắc nghiệm Giải tích 12 và Đáp án – THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm – Gia Lai” gồm 25 câu trắc nghiệm khách quan kiểm tra kiến thức chương 1 – Giải tích 12 và đáp án. Đề kiểm tra chủ yếu tập trung để kiểm tra kiến thức về hàm số và đồ thị.

PHỤ HUYNH VÀ HỌC SINH CÓ THỂ TÌM HIỂU THÊM 

10 đề kiểm tra trắc nghiệm Giải tích 12 và Đáp án

Đề kiểm tra trắc nghiệm Giải tích 12 và Đáp án – THPT Marie Curie – TP. HCM

Đề kiểm tra trắc nghiệm Giải tích 12 và Đáp án – THPT Tô Hiệu – Hà Nội

  • Trích dẫn một số câu hỏi trắc nghiệm khách quan có trong “Đề kiểm tra trắc nghiệm Giải tích 12 và Đáp án – THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm – Gia Lai”:

Câu 10: Cho hàm số y = f(x) có đồ thị (C) và lim f(x) = 2 khi x → -∞, lim f(x) = -2 khi x → +∞. Mệnh đề nào sau đây đúng?

A. (C) có đúng một tiệm cận ngang.

B. (C) có hai tiệm cận ngang là các đường thẳng x = 2 và x = -2.

C. (C) có hai tiệm cận ngang là các đường thẳng y = 2 và y = -2.

D. (C) không có tiệm cận ngang.