Đề kiểm tra trắc nghiệm Giải tích 12 và Đáp án – THPT Bến Tre – Vĩnh Phúc

ĐỀ KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM GIẢI TÍCH 12 VÀ ĐÁP ÁN – THPT BẾN TRE – VĨNH PHÚC

Bài viết “Đề kiểm tra trắc nghiệm Giải tích 12 và Đáp án – THPT Bến Tre – Vĩnh Phúc” gồm 25 câu trắc nghiệm khách quan kiểm tra kiến thức chương 1 – Giải tích 12 và đáp án. Đề kiểm tra chủ yếu tập trung để kiểm tra kiến thức về hàm số và đồ thị.

PHỤ HUYNH VÀ HỌC SINH CÓ THỂ TÌM HIỂU THÊM

Đề kiểm tra trắc nghiệm Giải tích 12 và Đáp án – THPT Marie Curie – TP. HCM

10 đề kiểm tra trắc nghiệm Giải tích 12 và Đáp án

Đề kiểm tra trắc nghiệm Giải tích 12 và Đáp án – THPT Lê Quý Đôn – Quảng Ninh

  • Trích dẫn một số câu hỏi trắc nghiệm khách quan có trong “Đề kiểm tra trắc nghiệm Giải tích 12 và Đáp án – THPT Bến Tre – Vĩnh Phúc”:

Câu 2: Cho hàm số y = |x^3 – 3x – 2| có đồ thị như hình vẽ. Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng?

A. Đồ thị hàm số y = f(x) chỉ có điểm cực tiểu và không có điểm cực đại.

B. Đồ thị hàm số y = f(x) có một điểm cực tiểu và một điểm cực đại.

C. Đồ thị hàm số y = f(x) có bốn điểm cực trị.

D. Đồ thị hàm số y = f(x) có một điểm cực đại và hai điểm cực tiểu.