Đề kiểm tra trắc nghiệm Giải tích 12 và Đáp án – THPT Marie Curie – TP. HCM

ĐỀ KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM GIẢI TÍCH 12 VÀ ĐÁP ÁN – THPT MARIE CURIE – TP.HCM

Bài viết “Đề kiểm tra trắc nghiệm Giải tích 12 và Đáp án – THPT Marie Curie – TP. HCM” gồm 25 câu trắc nghiệm khách quan kiểm tra kiến thức chương 1 – Giải tích 12 và đáp án. Đề kiểm tra chủ yếu tập trung để kiểm tra kiến thức về hàm số và đồ thị.

PHỤ HUYNH VÀ HỌC SINH CÓ THỂ TÌM HIỂU THÊM 

10 đề kiểm tra trắc nghiệm Giải tích 12 và Đáp án

  • Trích dẫn một số câu hỏi trắc nghiệm khách quan có trong “Đề kiểm tra trắc nghiệm Giải tích 12 và Đáp án – THPT Marie Curie – TP. HCM”:

Câu 3: Cho hàm số y = x^3+1. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. Hàm số nghịch biến trên khoảng (-∞;+∞)

B. Hàm số đồng biến trên khoảng (-∞;+∞)

C. Hàm số nghịch biến trên khoảng (-∞;0) và đồng biến trên khoảng (0;+∞)

D. Hàm số đồng biến trên khoảng (-∞;0) và nghịch biến trên khoảng (0;+∞)

Câu 14: Cho hàm số f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d (a, b, c, d thuộc R) có đồ thị như hình vẽ bên. Tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số m để phương trình f(x) = m có ba nghiệm phân biệt trong đó có hai nghiệm âm và một nghiệm dương là?

A. (2;6)

B. {2;6}

C. (2;4)

D. (4;6)