Đề kiểm tra trắc nghiệm Giải tích 12 và Đáp án – THPT Lê Quý Đôn – Quảng Ninh

ĐỀ KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM GIẢI TÍCH 12 VÀ ĐÁP ÁN – THPT LÊ QUÝ ĐÔN – QUẢNG NINH

Bài viết “Đề kiểm tra trắc nghiệm Giải tích 12 và Đáp án – THPT Lê Quý Đôn – Quảng Ninh” gồm 20 câu trắc nghiệm khách quan và 2 câu tự luận kiểm tra kiến thức chương 1 – Giải tích 12 và đáp án. Đề kiểm tra chủ yếu tập trung để kiểm tra kiến thức về hàm số và đồ thị.

PHỤ HUYNH VÀ HỌC SINH CÓ THỂ TÌM HIỂU THÊM

Đề kiểm tra trắc nghiệm Giải tích 12 và Đáp án – THPT Marie Curie – TP. HCM

10 đề kiểm tra trắc nghiệm Giải tích 12 và Đáp án

Đề kiểm tra trắc nghiệm Giải tích 12 và Đáp án – THPT Quốc Thái – An Giang

  • Trích dẫn một số câu hỏi trắc nghiệm khách quan có trong “Đề kiểm tra trắc nghiệm Giải tích 12 và Đáp án – THPT Lê Quý Đôn – Quảng Ninh”:

Câu 8: Một vật chuyển động theo quy luật s(t) = -1/3.t^3 + 6.t^2 với t (giây) là khoảng thời gian tính từ khi vật bắt đầu chuyển động và s (mét) là quãng đường vật di chuyển được trong khoảng thời gian đó. Hỏi trong khoảng thời gian 10 giây, kể từ khi bắt đầu chuyển động, vận tốc lớn nhất của vật đạt được bằng bao nhiêu?

A. 24m/s

B. 180m/s

C. 36m/s

D. 144m/s