Đề kiểm tra Toán 9 Chương 4 Hình học (Đề 2)

Chương: hình trụ – hình nón – hình cầu

Đề kiểm tra Toán 9 Chương 4 Hình học (Đề 2)

Phần trắc nghiệm

Câu 1: Cho hình trụ thứ nhất có bán kính đáy là r và chiều cao là h, hình trụ thứ hai có bán kính đáy là 2r và chiều cao là h/3 . Khi đó:

A. Thể tích hình trụ thứ nhất nhỏ hơn thể tích hình trụ thứ hai.

B. Thể tích hình trụ thứ nhất lớn hơn thể tích hình trụ thứ hai.

C. Diện tích xung quanh hai hình trụ bằng nhau.

Câu 2: Với giả thiết ở câu 1, khi đó :

A. Diện tích xung quanh hình trụ thứ nhất nhỏ hơn diện tích xung quanh hình trụ thứ hai

B. Diện tích xung quanh hình trụ thứ nhất lớn hơn diện tích xung quanh hình trụ thứ hai

C. Diện tích xung quanh hai hình trụ bằng nhau.

Câu 3: Một hình nón có độ dài đường sinh là 16cm và có diện tích xung quanh là 80π (cm2). Bán kính đáy của hình nón bằng:

A.3cm     B.4 cm     C.5 cm     D.6 cm

Câu 4: Một hình nón có bán kính đáy bằng 6 cm và đường sinh bằng 10 cm. Thể tích hình nón bằng:

A. 288π (cm3)     B. 144π (cm3)

C. 120π (cm3)     D. 96π (cm3)

Câu 5: Cho hai hình cầu A và B lần lượt có bán kính là 3 cm và 6 cm. So sánh diện tích hai mặt cầu của hai hình cầu đó là:

Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9

Câu 6: Thể tích hình cầu có bán kính R là:

Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9

Phần tự luận

Bài 1: (3 điểm) Người ta làm một chiếc thùng hình trụ bằng tôn có đường kính đáy là 24 cm và chiều cao 40 cm.

a) Tính diện tích xung quanh và thể tích của thùng(lấy π = 3,14).

b) Tính diện tích miếng tôn cho đủ làm thùng hình trụ đó( không kể chỗ nối nhau giữa hai mép tôn và thùng không có nắp).

Bài 2: (4 điểm)

a) Cho hình cầu có đường kính là 30 cm. Tính diện tích mặt cầu và thể tích hình cầu.

b) Một hình trụ có đường kính đáy là 2R và có cùng thể tích với hình cầu trên. Tính chiều cao của hình trụ.

Đáp án và Hướng dẫn giải

Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1 . Chọn A     Câu 2 . Chọn B     Câu 3. Chọn C

Câu 4 . Chọn D     Câu 5 . Chọn D     Câu 6. Chọn A

Phần tự luận (7 điểm)

Bài 1:

a) Diện dích xung quanh của thùng tôn là :

Sxq = 2πRh = 2π.12.40 = 960π (cm2) = 3014,4 (cm2)

Thể tích thùng là :

V = πR2h = 3,14.122.40 = 18086,4 (cm3)

b) Ta có : Sd = π R2 = 3,14.122 = 452,16 (cm2)

Diện tích tôn để làm thùng là :

Sxq + Sd = 3014,4 + 452,16 = 3466,56 (cm2)

Bài 2:

Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9