Đề kiểm tra Toán 9 Chương 4 Hình học (Đề 1)

Chương: hình trụ-hình nón-hình cầu.

Đề kiểm tra Toán 9 Chương 4 Hình học (Đề 1)

Phần trắc nghiệm

Câu 1: Một hình trụ có đường cao là 5 cm và diện tích xung quanh bằng một nửa diện tích toàn phần. Bán kính đáy của hình trụ bằng:

A.4 cm   B.5 cm   C.6 cm   D.10 cm

Câu 2: Một hình trụ có bán kính đáy bằng 3 cm và diện tích toàn phần gấp đôi diện tích xung quanh. Thể tích của hình trụ đó bằng:

A. 27π (cm3)     B. 54π (cm3)

C. 9π (cm3)     D. 18π (cm3)

Câu 3: Một hình nón có chiều cao là 12 cm, bán kính đường tròn đáy là 5cm. Diện tích xung quanh của hình nón bằng:

A. 30π (cm2)     B. 60π (cm2)

C. 120π (cm2)     D. 65π (cm2)

Câu 4: Một hình nón có bán kính đường tròn đáy là 3 cm , đưowngf sinh là 5 cm. Cắt hình nón đó theo một đường sinh và trải ra ta được một hình quạt tròn. Số đo của cung tròn hình quạt là:

A. 126o     B. 150o

C. 216o     D. 250o

Câu 5: Một hình cầu có diện tích mặt cầu là 100π (cm2). Thể tích của hình cầu đó là:

A. 200π (cm3)     B. 250π (cm3)     C. 500π/3 (cm3)     D. 300π (cm3)

Câu 6: Diện tích mặt cầu có bán kính R=2(cm) là:

A. 8π (cm2)     B. 16π (cm2)

C. 32π (cm2)     D. 64π (cm2)

Phần tự luận

Bài 1: (3 điểm) Cho hình trụ có đường sinh bẳng 10 cm và diện tích xung quanh của hình trụ bằng 160π (cm2). Tính:

a) Diện tích toàn phần của hình trụ.

b) Thể tích của hình trụ.

Bài 2: (4 điểm) Cho hình nón đỉnh S, bán kính đường tròn đáy là R, chiều cao SH= R√3 (cm).

a) Tính thể tích hình nón.

b) Giả sử AB= R√3 là một dây cung của đáy. Tính diện tích tam giác SAB.

Đáp án và Hướng dẫn giải

Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1 . Chọn B     Câu 2 . Chọn A     Câu 3. Chọn D

Câu 4 . Chọn C     Câu 5 . Chọn C     Câu 6. Chọn B

Phần tự luận (7 điểm)

Bài 1:

Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9

Bài 2:

Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9

Tam giác SAB cân tại S lại có SK là đường trung tuyến nên SK cũng là đường cao .

Do đó diện tích tam giác SAB bằng :

Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9