Đề kiểm tra Toán 9 Chương 2 Hình học (Đề 2)

Đề kiểm tra Toán 9 Chương 2 Hình học (Đề 2)

Phần trắc nghiệm

Câu 1: Ghép mỗi ý của cột A với mỗi ý của cột B để được một khẳng định đúng.

Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9

Câu 2: Cho đường tròn (O) đường kính AB. Lấy trên cùng một nửa đường tròn hai điểm M và N. Qua hai điểm M và N kẻ hai đường thẳng cùng vuông góc với MN cắt đường kính AB tại hai điểm P và Q. Khi đó:

A.AP=PQ     B.AP > PQ     C.AP < PQ     D.AN=BM

Câu 3: Cho đường tròn (O) bán kính 3 cm, tâm O của đường tròn cách dây AB 1 cm. Độ dài dây AB bằng:

A.2cm     B. 2√2cm

C. 3√2     D. 4√2

Câu 4: Cho đường tròn (O;7cm). Khoảng cách từ tâm O tới đường thẳng a là 8 cm. Số điểm chung của đường thẳng và đường tròn là:

A.0     B.1     C.2     D.3

Phần tự luận

Bài 1: (4 điểm) Cho ∆ABC nhọn nội tiếp đường tròn (O;R). Gọi H là trực tâm của ∆ABC; D là điểm đối xứng của A qua tâm O. Chứng minh:

a) Tứ giác BHCD là hình bình hành.

b) Gọi M là giao điểm hai đường chéo của hình bình hành BHCD, chứng minh OM=1/2 AH.

Bài 2: (3 điểm) Cho đường trond (O;5cm). Gọi M là một điểm cách tâm O của đường tròn 7 cm. Nối MO cắt đường tròn tại hai điểm N và P. Kẻ tiếp tuyến MA với đường tròn (A là tiếp điểm).

a)Tính MA

b) So sánh MA2 với MN.MP

Đáp án và Hướng dẫn giải

Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Câu1. 1.Ghép c     2. Ghép d

3. Ghép a (Mỗi ý đúng 0,5 điểm)

Câu 2. Chọn A     Câu 3. Chọn D     Câu 4. Chọn A

 

Phần tự luận (7 điểm)

Bài 1:

Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9

a)Tam giác ABD nội tiếp đường tròn (O) lại có AD là đường kính nên ABD vuông tại B hay DB vuông góc AB.

Mặt khác CH vuông góc AB(gt) nên BD // CH (1)

Tam giác ACD nội tiếp đường tròn (O) lại có AD là đường kính nên ACD vuông tại C hay CD vuông góc AC. Lại có BH vuông góc AC (gt) nên CD // BH (2)

Từ (1) và (2) suy ra tứ giác AHCD là hình bình hành.

b)Vì M là giao điểm hai đường chéo BC và HD của hình bình hành BHCD nên M là trung điểm của HD. Mặt khác O là trung điểm của AD nên OM là đường trung bình của ∆AHD. Suy ra OM=1/2AH.

Bài 2:

Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9

a) Vì MA là tiếp tuyến của đường tròn (O) nên tam giác MAO vuông tại A. Do đó:

Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9