Đề kiểm tra Toán 9 Chương 1 Hình học (Đề 6)

Đề kiểm tra Toán 9 Chương 1 Hình học (Đề 6)

Phần trắc nghiệm

Câu 1: Cho tam giác ABC vuông tại A; AH là đường cao. Biết AH=2cm, HC=3cm. Độ dài cạnh BC là:

A. 7/3     B. 8/3     C. 10/3     D.13/3

Câu 2: Cho tam giác ABC vuông tại A. Nếu AB=6 cm, AC=8cm thì cosB bằng :

A. 3/4     B. 3/5     C.4/5     D.2/3

Câu 3: Cho góc nhọn α, ta có:

A. sinα + cosα = 1     B. tanα < 1

C. cosα = sin(90o – α)     D. tanα = sinα.cosα

Câu 4: Chọn câu có khẳng định sai.

Cho tam giác ABC biết độ dài ba cạnh AB=13cm; BC=5cm ;CA=12 cm

Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9

Câu 5: Kế quả của phép tính

Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9

A. 1/2     B.1     C. √2     D. √3

Câu 6: Đúng ghi Đ; sai ghi S vào ô trống:

Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9

Phần tự luận

Bài 1: (3 điểm) Cho tam giác ABC vuông tại B, đường cao BH (H ∈ AC). Biết HA=2cm và HC=6cm.

a) Tính BA; BC; BH (làm tròn đến chữ thập phân thứ hai).

b) Tính sinA; cosA.

c) Tính số đo các góc A và C.

Bài 2: (3 điểm)

1)Cho tam giác ABC vuông tại A. Kẻ đường cao AH và trung tuyến AM (H,M ∈ BC). Biết AB=6cm;AC=8 cm. Tính số đo góc HAM (làm tròn đến phút).

2) Cho tam giác ABC có :

Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9

Kẻ AH vuông góc với BC (H ∈ BC). Tính độ dài đoạn thẳng AH.

Bài 3: (1 điểm) Cho ∆ABC vuông tại A. Tính giá trị của biểu thức:

M=(cosB+cosC) 2 +(sinC-cosC) 2

Đáp án và Hướng dẫn giải

Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1. Chọn D     Câu 2. Chọn B     Câu 3. Chọn C

Câu 4. Chọn C     Câu 5. Chọn B

Câu 6.     a) Đ     b) S

Phần tự luận (7 điểm)

Bài 1:

Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9

Bài 2:

Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9

Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9

Bài 3:

Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9