Đề kiểm tra Toán 9 Chương 1 Hình học (Đề 5)

Đề kiểm tra Toán 9 Chương 1 Hình học (Đề 5)

Phần trắc nghiệm

Câu 1: Cho ∆ABC vuông tại A; biết AB=20 cm, BC=29 cm. Độ dài cạnh AC là:

A.17 cm     B. 19 cm     C. 21 cm     D.25 cm

Câu 2: Cho ∆ABC vuông tại A có AB=9 cm, AC=12 cm. Đường cao AH (H thuộc BC) có độ dài bằng:

A.7,2 cm     B. 3,6 cm     C. 2,4 cm     D.6,5 cm

Câu 3: Khẳng định nào sau đây là sai?

Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9

Câu 4: Biết tanα = 2,7475 . Giá trị α (làm tròn đến độ) bằng:

A. 65o     B. 68o     C. 70o     D. 72o

Câu 5: Cho: 1/sin80o ; 2/cos20o ; 3/cos30o ; 4/sin50o được sắp xếp theo thứ tự tăng dần là:

A.2;3;4;1     B.4;3;2;1     C.3;2;4;1     D.4;1;3;2

Câu 6: Biết tanα = 2√2. Giá trị sinα bằng:

A.0,9     B.1     C. √2     D. 2√2/3

Phần tự luận

Bài 1: (3 điểm)

Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9

2) Cho tam giác ABC có :

Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9

Tính diện tích tam giác ABC (kết quả làm tròn đến số thập phân thứ hai).

Bài 2: (3 điểm) Cho tam giác ABC vuông tại A, biết AB= 1/3AC.

a) Tính số đo góc B;C(làm tròn đến phút).

Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9

c) Biết diện tích ∆ABC bằng 15 cm2 . Tính diện tích ∆ABH.

Bài 3: (1 điểm) Cho ∆ABC. Gọi AH, BK, CL lần lượt là ba đường cao của ∆ABC. Chứng minh rằng: AK.BL.CH=AB.BC.CA.cosA.cosB.cosC.

Đáp án và Hướng dẫn giải

Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1. Chọn C     Câu 2. Chọn A     Câu 3. Chọn B

Câu 4. Chọn C     Câu 5. Chọn B     Câu 6. Chọn D

Phần tự luận (7 điểm)

Bài 1:

Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9

Bài 2:

Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9

Bài 3:

Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9

Trong ∆ABK có AK = AB.cosA (định lí)

Trong ∆CBL có BL = BC.cosB (định lí)

Trong ∆ACH có CH = AC.cosC (định lí)

Do đó AK.BL.CH = AB.BC.CA.cosB.cosC