Đề kiểm tra Toán 9 Chương 1 Hình học (Đề 4)

Đề kiểm tra Toán 9 Chương 1 Hình học (Đề 4)

Phần trắc nghiệm

Câu 1: Cho tam giác ABC vuông tại A; đường cao AH, biết BH=3 cm, CH=9cm. Độ dài đường cao AH là:

A. √12 cm     B. 3√3 cm     C.27 cm     D.5 cm

Câu 2: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống.

A. Không có tam giác vuông có ba cạnh là ba số tự nhiên lẻ liên tiếp.

B. Có duy nhất tam giác vuông có ba cạnh là ba số chẵn liên tiếp.

C. Không có tam giác vuông nào có ba cạnh là ba số vô tỉ.

D. Tam giác vuông có tỉ số độ dài hai cạnh góc vuông bằng √3 thì độ dài cạnh huyền gấp đôi độ dài hai cạnh góc vuông.

Câu 3: Cho biểu thức A= cosα(1 + tan2α) biết α= 45o. Giá trị của A là:

Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9

Câu 4: Cho tam giác ABC vuông tại C; góc A = 30o, AB = 2√3 cm. Độ dài cạnh BC là:

A.1 cm     B.2cm     C.3 cm     D. √3/3

Câu 5: Cho tam giác ABC vuông tại A, biết AB=5cm, AC=6cm. Số đo góc B làm tròn đến phút là:

A. 39o48’     B. 50o12’

C. 58o27’     D. 52o15’

Phần tự luận

Bài 1: (2,5 điểm)

1) Tính x và y trong hình vẽ bên.

2)

a) Sắp xếp các tỉ số lượng giác sau theo thứ tự tăng dần ( không sử dụng máy tính): tan25o ; cot73o ; cot22o ; tan50o

b) Chứng minh rằng giá trị của biểu thức A dưới đây không phụ thuộc vào số đo góc α. A = (tan α + cot α)2 – (tan α – cot α)2

Bài 2: (3,5 điểm)

Cho ∆ABC vuông tại A, đường cao AH=6cm (H thuộc BC); CH=8cm.

a) Tính độ dài các đoạn thẳng BH,BC,AB,AC.

b) Kẻ HD vuông góc với AC(D thuộc AC). Tính độ dài đoạn thẳng HD và diện tích ∆AHD.

Bài 3: (1 điểm)

Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9

Đáp án và Hướng dẫn giải

Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1. Chọn B

Câu 2. A – Đ     B – Đ     C – S     D – Đ

Câu 3. Chọn A     Câu 4. Chọn D     Câu 5. Chọn B

Phần tự luận (7 điểm)

Bài 1:

Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9

Bài 2:

Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9

Bài 3:

Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9