Đề kiểm tra Toán 9 Chương 1 Hình học (Đề 3)

Đề kiểm tra Toán 9 Chương 1 Hình học (Đề 3)

Phần trắc nghiệm

Câu 1: Cho tam giác ABC vuông tại A đường cao AH=3 cm, biết AB=5cm. Độ dài cạnh BC là:

A.7 cm     B. 25/4cm     C. 25/3cm     D.8cm

Câu 2: Cho tam giác ABC có AB=6 cm, AC=8 cm, BC=10 cm. Giá trị sinB là:

A. 6/10     B. 10/6     C. 8/10     D. 10/8

Câu 3: Cho hình vẽ bên. Độ dài cạnh x bằng:

Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9

A.2 cm     B. 3 cm     C.4 cm     D. 5 cm

Câu 4: Biết sinα = 1/2. Giá trị của tanα bằng:

A. √3     B. √3/2

C. √3/3     D. √2/2

Câu 5: Tìm α trong các góc sau đây để sinα = cosα ; tanα = cotα

A. α = 0o     B. α = 30o

C. α = 60o     D. α = 45o

Câu 6: Khẳng định nào sau đây là sai?

A. sin20o = cos70o

B. tan30o.cot30o = 1

Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9

Phần tự luận

Bài 1: (2,5 điểm) Tìm x và y trong hình vẽ sau ( đơn vị đo là cm).

Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9

Bài 2: (3,5 điểm)

Cho tam giác ABC, góc A bằng 90o ; AB=18cm và AC=24 cm.

Kẻ phân giác BD của góc B ( AC).

A) Tính độ dài cạnh BC, số đo góc B và C (làm tròn đến phút).

b) Tính độ dài hai đoạn thẳng DA và DC.

c) Tính diện tích tam giác ABD.

Bài 3: (1 điểm) Tính α biết tanα + cotα = 2.

Đáp án và Hướng dẫn giải

Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1. Chọn B     Câu 2. Chọn C     Câu 3. Chọn A

Câu 4. Chọn C     Câu 5. Chọn D     Câu 6. Chọn D

Phần tự luận (7 điểm)

Bài 1: (Hình a và hình b có cùng đơn vị đo là cm)

Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9

 

Bài 2:

Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9

Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9

Bài 3: Ta có :

Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9