Đề kiểm tra Toán 9 Chương 1 Hình học (Đề 2)

Đề kiểm tra Toán 9 Chương 1 Hình học (Đề 2)

Phần trắc nghiệm

Câu 1: Câu 1. Cho ∆ABC; góc A bằng 90o đường cao AH, biết BH=3 cm, CH=4 cm. Độ dài cạnh AH là:

A. 2√3 cm     B.3 cm     C.1 cm     D.12 cm

Câu 2: Cho ∆ABC; góc A bằng 90o đường cao AH, biết CH=1 cm, AC= √3 cm. Độ dài cạnh BC là:

A.1cm     B. 3cm     C.2cm     D.4cm

Câu 3: Cho: 1/ tan80o; 2/cot60o; 3/tan65o ; 4/cot85o được sắp xếp theo thứ tự tăng dần là:

A.4;3;2;1     B.1;4;2;3

C.1;3;4;2     D.1;4;3;2

Câu 4: Giá trị của biểu thức sinx+3cos2x khi x= 30o là:

A. 2/3     B.1     C.2     D. 1/3

Câu 5: Rút gọn biểu thức sin2α + cos2α + 5 kết quả là:

A.6     B.1     C.2     D.3

Câu 6: Tam giác ABC vuông tại A, biết AB=8cm; BC=10cm. Số đo góc C ( làm tròn đến độ) là:

A. 35o     B. 30o

C. 53o     D. 60o

Phần tự luận

Bài 1: (2 điểm)

a)Tìm x và y ở hình vẽ bên ( kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ ba).

Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9

b) Cho góc nhọn α , biết cosα = 1/2. Tính sinα, tanα .

Bài 2: (2 điểm) Giải tam giác vuông ABC, biết góc A = 90o; AC=18 cm và AB=21 cm (Kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ ba).

Bài 3: (3 điểm) Cho tam giác ABC có AB=15 cm; AC=20 cm; BC=25 cm.

a) Chứng minh tam giác ABC vuông.

b) Tính đường cao AH của tam giác ABC.

c) Chứng minh AB.cosB+AC.cosC=25 cm.

Đáp án và Hướng dẫn giải

Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1. Chọn A     Câu 2. Chọn B     Câu 3. Chọn A

Câu 4. Chọn C     Câu 5. Chọn A     Câu 6. Chọn C

Phần tự luận (7 điểm)

Bài 1:

Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9Bài 2:

Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9

Bài 3:

Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9