Đề kiểm tra Toán 9 Chương 1 Hình học (Đề 1)

Đề kiểm tra Toán 9 Chương 1 Hình học (Đề 1)

Phần trắc nghiệm

Câu 1: Cho ∆ABC; góc A bằng 90o đường cao AH, biết BH=2 cm, CH=3 cm. Độ dài cạnh AH là:

A.6 cm     B.5 cm     C. √6cm     D.12 cm

Câu 2: Cho ∆ABC; góc A bằng 90o đường cao AH, biết CH=5 cm, AH=10 cm. Độ dài cạnh BC là:

A.20 cm     B. 50 cm     C.40 cm     D. 30 cm

Câu 3: Cho: 1/ sin20o; 2/cos20o; 3/sin35o; 4/cos40o được sắp xếp theo thứ tự tăng dần là:

A.1;2;3;4     B.1;4;2;3

C.1;3;4;2     D.1;4;3;2

Câu 4: Giá trị của biểu thức sinx + 2cos2x khi x = 30olà:

A.1     B. 2/3     C.3/2     D. 1/3

Câu 5: Rút gọn biểu thức sin2α + cos2α + 2 kết quả là:

A.1     B.3     C.2     D.4

Câu 6: Tam giác ABC vuông tại A, có AB=8cm; BC=10cm. Số đo góc C là:

A. 53o     B. 30o     C. 60o     D. 35o

Phần tự luận

Bài 1: (2 điểm)

a)Tìm x và y ở hình vẽ bên (kết quả làm tròn đễn chữ thập phân thứ ba).

Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9

b) Cho góc nhọn α, biết cosα = 3/4. Tính sinα, tanα.

Bài 2: (2 điểm) Giải tam giác vuông ABC,

Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9

(kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ ba).

Bài 3: (3 điểm) Cho tam giác ABC có AB=12 cm; AC=16 cm; BC=20 cm.

a) Chứng minh tam giác ABC vuông.

b) Tính đường cao AH của tam giác ABC.

c) Chứng minh AH.cosB+AC.cosC=20cm.

Đáp án và Hướng dẫn giải

Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1. Chọn C     Câu 2. Chọn A     Câu 3. Chọn C

Câu 4. Chọn C     Câu 5. Chọn B     Câu 6. Chọn A

Phần tự luận (7 điểm)

Bài 1:

Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9

Bài 2:

Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9

Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9

Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9

Bài 3:

Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9