Đề kiểm tra Toán 9 Chương 1 Đại số (Đề 4)

Đề kiểm tra Toán 9 Chương 1 Đại số (Đề 4)

Phần trắc nghiệm

Câu 1: Căn bậc hai số học của 0,64 là:

A. 0,8     B. -0,8     C. 0,16     D. 0,32

Câu 2: Biểu thức

Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9

xác định khi:

A. x≠0     B. x > 0

C. x≥-1/2     D. x≥1/2

Câu 3: Cho √x=9 . Giá trị của x là:

A. 3     B. 9     C. 81     D. 18

Câu 4: Thực hiện phép tính

Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9

kết quả là:

A.4     B.5     C.6     D.7

Câu 5:

Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9

sau khi bỏ dấu căn, kết quả là:

Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9

Câu 6: Phép tính

Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9

kết quả là:

A.1     B.2     C.0,1     D. 0,2

Phần tự luận

Bài 1: (2 điểm)

a) Thực hiện phép tính:

Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9

b) Rút gọn

Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9

Bài 2: (2 điểm)

a) Chứng minh rằng:

Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9

b) Giải phương trình:

Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9

Bài 3: (2,5 điểm) Cho biểu thức

Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9

a) Rút gọn A.

b) Tính giá trị của x để A > 0.

Bài 4: (0,5 điểm)

Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9

Đáp án và Hướng dẫn giải

Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1. Chọn A     Câu 2. Chọn D     Câu 3. Chọn C

Câu 4. Chọn B     Câu 5. Chọn B     Câu 6. Chọn C

Phần tự luận (7 điểm)

Bài 1: Thực hiện các phép tính:

Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9

 

Bài 2:

Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9

Bài 3:

Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9

Bài 4:

Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9