Đề kiểm tra Toán 9 Chương 1 Đại Số (Đề 2)

Chương căn bậc hai và căn bậc ba.

Đề kiểm tra Toán 9 Chương 1 Đại Số (Đề 2)

Phần trắc nghiệm

Câu 1. Điều kiện để √(7 – 3x) có nghĩa là:

Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9

Câu 2.

Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9

sau khi bỏ dấu căn, kết quả là:

A. 7 – √5       B. 7 + √5

C. √5 – 7       D.7

Câu 3. Kết quả của phép tính là:

A. 64      B. 130

C. √8      D.8

Câu 4. Trục căn thức dưới mẫu của biểu thức

Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9

ta được kết quả:

A. √5 – √3      B. √5 + √3

C. 2(√5 + √3 )      D. 2(√5 – √3 )

Câu 5. Căn bậc ba của -64 là:

A.-4      B.-16

C.4      D.16

Câu 6. Chọn dấu ( < ; =; > ) điền vào ô trống:

Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9

Phần tự luận

Bài 1: (2 điểm) Thực hiện các phép tính:

Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9

Bài 2: (2 điểm)

a) Tìm x biết: √(9x2 – 6x + 1) = 5

b) Chứng minh:

Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9

Bài 3: (2,5 điểm)

Cho biểu thức :

Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9

a) Rút gọn A.

b) Tìm x để A < 0

Bài 4: (0,5 điểm)

Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức :

Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9

Đáp án và Hướng dẫn giải

Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1. Chọn C     Câu 2. Chọn A     Câu 3. Chọn D

Câu 4. Chọn A     Câu 5. Chọn A     Câu 6. Chọn <

Phần tự luận (7 điểm)

Bài 1:

Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9

Bài 2:

Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9

Bài 3:

Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9

Bài 4:

Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9