Đề kiểm tra Toán 9 Chương 1 Đại Số (Đề 1)

Chương căn bậc hai và căn bậc ba.

Đề kiểm tra Toán 9 Chương 1 Đại Số (Đề 1)

Phần trắc nghiệm

Câu 1:Điều kiện để

Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9

có nghĩa là:

Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9

Câu 2:

Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9

sau khi bỏ dấu căn kết quả là:

A. 1 – √7      B. √7 – √5

C. 2(√7 + √5)      D. -6

Câu 3: Kết quả của phép tính là:

A. 64      B. 4

C. √34      D. 8

Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9

ta được kết quả:

A. √7 + √5      B. √7 – √5

C. 2(√7 + √5)      D. 2(√7 – √5)

Câu 5: Căn bậc ba của -125 là:

A. 5      B. -5

C. -25      D. 15

Câu 6: Chọn dấu > ; =; < điền vào chỗ trống:

Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9

Phần tự luận

Bài 1.(2 điểm) Thực hiện phép tính:

Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9

Bài 2.(2 điểm)

a) Tìm x, biết: √(4x2 – 4x + 1) = 3

b) Chứng minh:

Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9

Cho biểu thức :

Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9

a) Rút gọn A.

b) Tìm x để A=7

Bài 4. (1 điểm) Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức

Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9

Đáp án và Hướng dẫn giải

Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1. Chọn D     Câu 2. Chọn C     Câu 3. Chọn D

Câu 4. Chọn A     Câu 5. Chọn B     Câu 6. Chọn <

Phần tự luận (7 điểm)

Bài 1: (2 điểm)

Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9

Bài 2: (2 điểm)

Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9

Bài 3: (2 điểm)

Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9

Bài 4: (1 điểm)

Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9