Đề kiểm tra học kỳ 1 Toán 12 năm học 2017 – 2018 sở GD và ĐT Đồng Tháp

ĐỀ THI HỌC KÌ 1 LỚP 12 SỞ GD – ĐT ĐỒNG THÁP

Bài viết cùng chủ đề:  Đề kiểm tra định kỳ lần 1 Toán 12 năm học 2017 – 2018 sở GD và ĐT Bắc Ninh

Trích dẫn Đề kiểm tra học kỳ 1 Toán 12:
+ Cho hàm số y = √(x^2 – 2)/(x – 1). Mệnh đề nào sau đây là đúng?
A. Đồ thị hàm số có một tiệm cận ngang y = -1 và có một tiệm cận đứng x = 1
B. Đồ thị hàm số có hai tiệm cận ngang y = -1, y = 1 và có một tiệm cận đứng x = 1
C. Đồ thị hàm số có hai tiệm cận ngang y = -1, y = 1
D. Đồ thị hàm số có một tiệm cận ngang y = 1 và có một tiệm cận đứng x = 1
+ Cho hai đồ thị hàm số y = a^x (C1) và y = logb x (C2) như hình vẽ. Mệnh đề nào sau đây là đúng?
A. 0 < a < 1 và 0 < b < 1
B. a > 1 và b > 1
C. 0 < b < 1 < a
D. 0 < a < 1 < b
+ Gọi T là tổng tất cả các nghiệm của phương trình 9^x – 11.3^x + 9 = 0, giá trị của T là?
A. T = 1   B. T = 2
C. T = 0   D. T = 9

Download đầy đủ Đề kiểm tra học kỳ 1 Toán 12 tại đây.