Đề kiểm tra Học kì 1 Toán 9 (Đề 10)

Đề kiểm tra Học kì 1 Toán 9 (Đề 10)

Bài 1: Thực hiện phép tính:

Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9

Bài 2:

a) Vẽ (d1) : y=1/2 x và (d2) : y = 2x – 3 trên cùng một mặt phẳng tọa độ.

b) Tìm m để (d1), (d2) và (d3) : y = mx + 2 đồng quy.

Bài 3: Cho biểu thức

Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9

a) Thu gọn biểu thức A.

b) Tìm giá trị của x để A=-1/3 .

Bài 4: Giải phương trình:

Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9

Cho đoạn thẳng AB có trung điểm O. Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ AB kẻ hai tia Ax, By lần lượt lấy 2 điểm C và D sao cho góc (COD) =90o.

a) Chứng minh: tam giác AOC đồng dạng với tam giác BDO.

b) Chứng minh: CD = AC + BD

c) Chứng minh : CD là tiếp tuyến của đường tròn đường kính AB.

d) Chứng minh : AC.BD=(AB2)/4

Đáp án và Hướng dẫn giải

Bài 1:

Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9

Bài 2:

Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9

Bài 3:

Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9

Bài 4:

Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9

Bài 5:

Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9

Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9