Đề kiểm tra Đại số 11 chương 1 và Đáp án – THPT Trung Giã – Hà Nội

ĐỀ KIỂM TRA ĐẠI SỐ 11 CHƯƠNG 1 VÀ ĐÁP ÁN – THPT TRUNG GIÃ – HÀ NỘI

Bài viết “Đề kiểm tra Đại số 11 chương 1 và Đáp án – THPT Trung Giã – Hà Nội” gồm 25 câu trắc nghiệm khách quan kiểm tra kiến thức chương 1 – Đại số 11 và đáp án. Đề kiểm tra chủ yếu tập trung để kiểm tra kiến thức về hàm số lượng giác và phương trình lượng giác.

PHỤ HUYNH VÀ HỌC SINH CÓ THỂ TÌM HIỂU THÊM

Đề kiểm tra Đại số 11 chương 1 và Đáp án – THPT Hòa Bình – Vĩnh Long

Đề kiểm tra Đại số 11 chương 1 và Đáp án – THPT An Lương Đông – TT Huế

  • Trích dẫn một số câu hỏi có trong “Đề kiểm tra Đại số 11 chương 1 và Đáp án – THPT Trung Giã – Hà Nội”:

Câu 1: Nghiệm dương bé nhất của phương trình 2(sinx)^2 + 5sinx – 3 = 0 là?

A. x = pi/6

B. x= pi/3

C. x = pi/12

D. x = 5pi/6

Câu 4: Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số y = 3cos2x + 5 lần lượt là:

A. 1 và -1

B. 8 và 2

C. 8 và 5

D. 11 và -1

Câu 8: Nghiệm dương nhỏ nhất của phương trình (sinx)^2 – cosx – 1 = 0 là x = api/b với a/b tối giản và a, b thuộc Z. Tính S = a + b.

A. S = 3

B. S = 2

C. S = 4

D. S = 5