Đề kiểm tra Đại số 11 chương 1 và Đáp án – THPT Hòa Bình – Vĩnh Long

ĐỀ KIỂM TRA ĐẠI SỐ 11 CHƯƠNG 1 VÀ ĐÁP ÁN – THPT HÒA BÌNH – VĨNH LONG

Bài viết “Đề kiểm tra Đại số 11 chương 1 và Đáp án – THPT Hòa Bình – Vĩnh Long” gồm 20 câu trắc nghiệm khách quan và 2 câu tự luận kiểm tra kiến thức chương 1 – Đại số 11 và đáp án. Đề kiểm tra chủ yếu tập trung để kiểm tra kiến thức về hàm số lượng giác và phương trình lượng giác.

PHỤ HUYNH VÀ HỌC SINH CÓ THỂ TÌM HIỂU THÊM

Đề kiểm tra Đại số 11 chương 1 và Đáp án – THPT Trung Giã – Hà Nội

Đề kiểm tra Đại số 11 chương 1 và Đáp án – THPT An Lương Đông – TT Huế

  • Trích dẫn một số câu hỏi có trong “Đề kiểm tra Đại số 11 chương 1 và Đáp án – THPT Hòa Bình – Vĩnh Long”:

Câu 3 (Trắc nghiệm): Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. Hàm số y = tanx là hàm số chẵn.

B. Hàm số y = 2x + sinx là hàm số lẻ.

C. Hàm số y = sinx + x^2 là hàm số chẵn.

D. Hàm số y = cosx là hàm số lẻ.

Câu 4 (Trắc nghiệm): Chu kì tuần hoàn của hàm số y = sinx là: 

A. pi

B. 2pi

C. pi/2

D. √pi