Đề kiểm tra Đại số 10 chương 1 và Đáp án – THPT Lê Quý Đôn – Quảng Nam

ĐỀ KIỂM TRA ĐẠI SỐ 10 CHƯƠNG 1 VÀ ĐÁP ÁN – THPT LÊ QUÝ ĐÔN – QUẢNG NAM

Bài viết “Đề kiểm tra Đại số 10 chương 1 và Đáp án – THPT Lê Quý Đôn – Quảng Nam” bao gồm 10 câu trắc nghiệm khách quan và 3 câu tự luận kiểm tra kiến thức về chương 1 Đại số 10. Với thời gian làm bài 45 phút, đề kiểm tra bao gồm các bài toán về chủ đề mệnh đề, tập hợp.

PHỤ HUYNH VÀ HỌC SINH CÓ THỂ TÌM HIỂU THÊM

Đề kiểm tra Đại số 10 chương 1 và Đáp án – THPT Đoàn Thượng – Hải Dương

Đề kiểm tra Đại số 10 chương 1 và Đáp án – THPT Triệu Quang Phục – Hưng Yên

Đề kiểm tra Đại số 10 chương 1 và Đáp án – THPT Lê Quý Đôn – Bình Phước

  • Trích dẫn một số câu hỏi trắc nghiệm khách quan có trong “Đề kiểm tra Đại số 10 chương 1 và Đáp án – THPT Lê Quý Đôn – Quảng Nam”:

Câu 3 (Trắc nghiệm): Trong các mệnh đề sau,mệnh đề nào đúng?

A. Nếu em chăm chỉ thì em thành công.

B. Nếu a chia hết cho 9 thì a chia hết cho 3.

C. Nếu một tam giác có một góc bằng 60 độ thì tam giác đó đều.

D. Nếu a ≥ b thì a^2 ≥ b^2.