Đề cương ôn tập học kì 1 Toán 12 và Đáp án – THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm – Gia Lai

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ 1 TOÁN 12 VÀ ĐÁP ÁN – THPT NGUYỄN BỈNH KHIÊM – GIA LAI

Bài viết “Đề cương ôn tập học kì 1 Toán 12 và Đáp án – THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm – Gia Lai” gồm các câu trắc nghiệm về các chuyên đề thuộc phạm vi học kì 1. Đề cương ôn tập học kì 1 Toán 12 chủ yếu tập trung kiểm tra kiến thức về Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị hàm số, Hàm số lũy thừa – hàm số mũ – hàm số logarrit,Khối đa diện và thể tích của chúng, Mặt cầu – mặt trụ – mặt nón, Bài toán thực tế.

PHỤ HUYNH VÀ HỌC SINH CÓ THỂ TÌM HIỂU THÊM

Tuyển tập đề ôn thi học kì 1 Toán 12 và Đáp án

Tuyển tập trắc nghiệm chuyên đề mũ – logarit và Đáp án

12 đề kiểm tra Giải tích Toán 12 chương 2 và Đáp án

  • Khái quát nội dung có trong “Đề cương ôn tập học kì 1 Toán 12 và Đáp án – THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm – Gia Lai”:

PHẦN A. GIẢI TÍCH 12
Chương I. Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị hàm số.
+ Chủ đề 1. Tính đơn điệu của hàm số.
+ Chủ đề 2. Cực trị của hàm số.
+ Chủ đề 3. Đường tiệm cận của đồ thị hàm số.
+ Chủ đề 4. Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số.
+ Chủ đề 5. Tiếp tuyến của đồ thị hàm số.
+ Chủ đề 6. Sự tương giao hai đồ thị hàm số.
+ Chủ đề 7. Các câu hỏi và bài toán liên quan.
Chương II. Hàm số lũy thừa, hàm số mũ và hàm số lôgarit.
+ Chủ đề 1. Hàm số lũy thừa, hàm số mũ và hàm số lôgarit.
+ Chủ đề 2. Đạo hàm, giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số lũy thừa, hàm số mũ và hàm số lôgarit.
+ Chủ đề 3. Phương trình mũ và lôgarit.
+ Chủ đề 4. Bất phương trình mũ và lôgarit.
Chương III. Nguyên hàm.
PHẦN B. HÌNH HỌC 12
+ Chủ đề 1. Hình đa diện, khối đa diện.
+ Chủ đề 2. Thể tích khối đa diện, khối nón, khối trụ.