Đề cương Hóa lớp 8 hk1 Vĩnh Tuy 2020

Đề cương Hóa lớp 8 hk1 Vĩnh Tuy 2020

Trích dẫn Đề cương Hóa lớp 8 hk1 Vĩnh Tuy 2020

Định luật bảo toàn khối lượng
Câu 1: có thể thu được kim loại sắt bằng cách cho khí CO tác dụng với chất Fe(III) oxit. Khối lượng của kim loại sắt thu được là bao nhiêu khi cho 16.8 kg CO tác dụng hết với 32 kg sắt (III) oxit thì có 26.4 CO2 sinh ra.

Một hợp chất khí X có tỉ khối đối với hidro là 8.5 . Hãy xác định công thức hóa học của X biết hợp chất khí có thành phần theo khối lượng là 82.35% N và 17,65% H