Đề cương HK1 toán 7 Vinschool 2020

Đề cương HK1 toán 7 Vinschool 2020

Trích dẫn Đề cương HK1 toán 7 Vinschool 2020

Bài 9: Cho biết 36 học sinh trong hội đồng học sinh của trường TH Vinschool hoàn thành dự án trang trí lều sách trong 12 ngày. Hỏi cần bao nhiêu học sinh tham gia để có thể hoàn thành dự án đó trong 8 ngày. biết năng suất làm việc của học sinh như nhau
Bài 10: ba tổ A;B;C cùng sản xuất một loại sản phẩm. Tổ A hoàn thành 1 sản phẩm hết 2 giờ. tổ B hoàn thành 1 sản phẩm hết 3 giờ. tổ C hoàn thành 1 sản phẩm hết 4 giờ. Trong cùng một khoảng thời gian như nhau, tổng số sản phẩm mà tổ A và tổ C làm được nhiều hơn số sản phẩm tổ B làm đc 30 sản phẩm. Tính số sản phẩm mỗi tổ làm được trong khoảng thời gian đó.