Dấu của tam thức bậc hai.

Dấu của tam thức bậc hai.

Định nghĩa :

tam thức bậc hai bậc hai có dạng : f(x) = ax2 + bx + c. trong đó a, b, c là hằng số (a ≠ 0).

Dấu của tam thức bậc hai :

Định lí :

f(x) = ax2 + bx + c (a ≠ 0) . ? = b2 – 4ac.

  • Nếu ? < 0 thì f(x) cùng dấu với a, với mọi x thuộc R.
  • Nếu ? = 0 thì f(x) cùng dấu với a, với mọi x thuộc R, trừ khi x = \frac{-b}{2a}  .
  • Nếu ? > 0 thì f(x) cùng dấu với a khi x nằm ngoài khoảng nghiệm , f(x) trái dấu với a khi x nằm trong khoảng nghiệm .

Bảng xét dấu :

x -∞ x1   x2

+∞

f(x) a.f(x) > 0 0 a.f(x) < 0 0 a.f(x) > 0

==========================================