Danh sách xét tuyển nguyện vọng 1 Đại học Thương mại 2015 ( Cuối 04/08/2015)

Danh sách xét tuyển nguyện vọng 1 Đại học Thương mại 2015 ( Cuối 04/08/2015)

Xem danh sách xét tuyển nguyện vọng 1 Đại học Thương mại 2015 ( Cuối 04/08/2015)

Mẫu Đăng kí xét tuyển Đại học Thương mại 2015

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC NĂM 2015

Đợt xét tuyển: ………………

Họ và tên thí sinh: ……………………………………………………………………………

Số báo danh: …………………………………………………………………………………….

Ngày, tháng, năm sinh: …………………………………………………………………….

Đăng ký xét tuyển vào: Trường Đại học Thương mại

Mã trường: TMA

Đề nghị trường điều chỉnh chế độ ưu tiên:

                     Khu vực tuyển sinh:                 Đối tượng ưu tiên tuyển sinh:

CÁC NGUYỆN VỌNG ĐĂNG KÝ

(Xếp theo thứ tự ưu tiên từ trên xuống dưới)

  1. Ngành: ………………………………………… Mã ngành…. ……….…

         Chuyên ngành:………….…………………………………………

Tổ hợp môn thi dùng để xét tuyển:…… ……………………………

  1. Ngành: ………………………………………… Mã ngành…………. ……

Chuyên ngành:………………………………..…………………………

Tổ hợp môn thi dùng để xét tuyển:……………. ……………………………

  1. Ngành: ………………………………………… Mã ngành…………. ……

Chuyên ngành:………………………………..…………………………

Tổ hợp môn thi dùng để xét tuyển:……………. ……………………………

  1. Ngành: ………………………………………… Mã ngành…………. ……

Chuyên ngành:…………………………………..………………………

Tổ hợp môn thi dùng để xét tuyển:……………. ……………………………

                                                                    ……….., ngày     tháng       năm 2015

                                                                                  NGƯỜI ĐĂNG KÝ

                                                                                    (ký, ghi rõ họ tên)

 

 

Lưu ý:

  1. Thí sinh không nhất thiết phải đăng ký đủ cả 4 nguyện vọng. Những nguyện vọng không đăng ký phải gạch chéo để khẳng định; Thí sinh đăng ký ngành Quản trị kinh doanh và Marketing bắt buộc phải đăng ký chuyên ngành đào tạo.
  2. Đợt xét tuyển phải ghi rõ: xét tuyển nguyện vọng I hoặc xét tuyển nguyện vọng bổ sung đợt I (hoặc II, III, IV);
  3. Mục “Đề nghị trường điều chỉnh chế độ ưu tiên”:

Nếu thí sinh cần điều chỉnh chế độ ưu tiên (so với thông tin trong Phiếu ĐKDT), cần đánh dầu X vào ô tương ứng và trong mục “khu vực ưu tiên” điền một trong các mã KV1, KV2-NT, KV2 hoặc KV3 tương ứng với khu vực ưu tiên của mình; trong mục “đối tượng ưu tiên” điền một trong các ký hiệu từ 01 đến 07 tương ứng với đối tượng ưu tiên của mình (nếu không thuộc đối tượng ưu tiên thì không điền).