Cộng, trừ và nhân số phức

Lý thuyết Bài 2: Cộng, trừ và nhân số phức

Cho hai số phức z1 = a1 + b1i, z2 = a2 + b2i (a1, a2, b1, b2 ∈R) . Khi đó:

z1 + z2 = (a1 + a2) + 1(b1 + b2)i

z1 – z2 = (a1 – a2) + 1(b1 – b2)i

z1.z2 = (a1a2 – b1b2) + (a1a2 + b1b2)i