Công thức hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợp, xác suất và nhị thức Newton (p1)

Công thức hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợp, xác suất và nhị thức Newton (p1)

Tổng hợp các công thức cơ bản và nâng cao phần hoán vị, chỉn hợp, tổ hợp xác suất nhị thức newton.

1. Hoán vị

hoan-vi

2. Chỉnh hợp

chinh-hop

3. Tổ hợp

to-hop

4. Các tính chất của hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợp

tinh-chat-hoan-vi-chinh-hop-to-hop

5. Nhị thức Newton

nhi-thuc-newton

6. Tính chất của xác suất

tinh-chat-xac-suat