CÔNG THỨC HÌNH HỌC LỚP 12

Tóm tắt lý thuyết công thức hình học và các dạng bài tập :

* Mặt phẳng

* Mặt Cầu

* Tọa độ trong không gian

* Đường thẳng trong không gian

            1

             2

            3

          4