Công bố mức chênh điểm của các tổ hợp môn thi Đại học Công Đoàn 2015

Công bố mức chênh điểm của các tổ hợp môn thi Đại học Công Đoàn 2015

Nguyên tắc xét tuyển

Trường xét tuyển theo ngành và theo tổ hợp môn đăng ký xét tuyển. Xét từ thí sinh có kết quả tổ hợp môn thi đăng ký xét tuyển từ cao xuống theo chỉ tiêu từng ngành và đảm bảo chất lượng nguồn tuyển.

Quy định chỉ số phụ khi xét tuyển

Trong trường hợp có nhiều thí sinh ở cuối danh sách trúng tuyển có điểm xét tuyển như nhau dẫn đến vượt chỉ tiêu tuyển sinh, Trường sẽ sử dụng chỉ số phụ để xét tuyển. Cụ thể:

– Đối với trường hợp xét trong cùng một tổ hợp môn thi đăng ký xét tuyển: Trường sẽ ưu tiên thí sinh có điểm thi Môn 1 cao hơn; nếu có nhiều thí sinh có điểm thi Môn 1 bằng nhau mà vẫn vượt chỉ tiêu thì ưu tiên thí sinh có điểm thi Môn 2 cao hơn; nếu có nhiều thí sinh có điểm thi Môn 2 bằng nhau mà vẫn vượt chỉ tiêu thì ưu tiên thí sinh có điểm thi Môn 3 cao hơn. Quy định môn 1, môn 2, môn 3 cho các tổ hợp môn thi như sau:

Tổ hợp môn thi Môn 1 Môn 2 Môn 3
Toán + Lý + Hóa Toán Hóa
Toán + Lý + Anh Toán Anh
Văn + Sử + Địa Văn Sử Địa
Toán + Anh + Văn Văn Anh Toán

– Đối với trường hợp một ngành có nhiều tổ hợp môn thi: Trường sẽ ưu tiên thí sinh có điểm thi Môn 1 của các tổ hợp môn thi cao hơn để xét tuyển; nếu nhiều thí sinh có điểm thi Môn 1 bằng nhau mà vẫn vượt chỉ tiêu thì ưu tiên thí sinh có điểm thi Môn 2 cao hơn; nếu nhiều thí sinh có điểm thi Môn 2 bằng nhau mà vẫn vượt chỉ tiêu thì ưu tiên thí sinh có điểm thi Môn 3 cao hơn. (Môn 1, môn 2, môn 3 quy định như bảng trên)

Quy định độ lệch điểm trúng tuyển giữa các tổ hợp môn thi

Khi thực hiện xét tuyển, độ lệch điểm trúng tuyển giữa các tổ hợp môn thi trong cùng một ngành được quy định như sau:

– Đối với các tổ hợp môn thi Toán – Lý – Hóa; Toán – Lý – Anh; Toán – Anh – Văn điểm trúng tuyển cùng một ngành bằng nhau.

– Đối với tổ hợp môn thi Văn – Sử – Địa: Điểm trúng tuyển cao hơn 01 điểm so với các tổ hợp khác cùng ngành.