Chương trình Toán lớp 4

Chương trình Toán lớp 4

chuong-trinh-hoc-toan-lop-4

Toán lớp 4  các em được học những gì?

1. Ôn tập các số đến 100000

Biểu thức có chứa một chữ

Các số có sáu chữ số

Hàng và lớp

So sánh các số có nhiều chữ số

Triệu và lớp triệu

Dãy số tự nhiên

So sánh và xếp thứ tự các số tự nhiên

Yến, tạ, tấn

Bảng đơn vị đo khối lượng

Giây, thế kỉ

Tìm số trung bình cộng

Biểu đồ

2. Bốn phép tính với các số tự nhiên. Hình học

Phép cộng và phép trừ

Phép cộng

Phép trừ

Biểu thức có chứa hai chữ

Tính chất giao hoán của phép cộng

Biểu thức có chứa ba chữ

Tính chất kết hợp của phép cộng

Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó

Góc nhọn, góc tù, góc bẹt

Hai đường thẳng vuông góc. Vẽ hai đường thẳng vuông góc

Hai đường thẳng song song. Vẽ hai đường thẳng song song

Phép nhân

Nhân một số với một chữ số

Tính chất giao hoán của phép nhân

Nhân với 10,100,1000….

Chia cho 10,100,1000….

Tính chất kết hợp của phép nhân

Nhân với số có tận cùng là chữ số 0

Đề-xi-mét vuông, Mét vuông

Nhân một số với một tổng

Nhân một số với một hiệu

Nhân với số có hai chữ số

Nhân với số có ba chữ số

Phép chia

Chia một tổng cho một số

Chia cho một số có một chữ số

Chia một số cho một tích

Chia một số cho một số

Chia hai số có tận cùng là các chữ số 0

Chia cho số có hai chữ số

Chia cho số có ba chữ số

3. Dấu hiệu chia hết  cho 2, 5,9,3. Giới thiệu hình bình hành

Dấu hiệu chia hết cho 2

Dấu hiệu chia hết cho 5

Dấu hiệu chia hết cho 9

Dấu hiệu chia hết cho 3

Ki-lô-met vuông

Giới thiệu hình bình hành

Diện tích hình bình hành

4. Phân số – các phép tính với phân số. Giới thiệu hình thoi

Phân số

Phân số và phép chia số tự nhiên

Phân số và phép chia số tự nhiên

Phân số bằng nhau

Rút gọn phân số

Quy đồng mẫu số các phân số

Quy đồng mẫu số các phân số

So sánh hai phân số cùng mẫu số

So sánh hai phân số khác mẫu số

Phép cộng phân số

Phép trừ phân số

Phép nhân phân số

Phép chia phân số

Hình thoi – Diện tích hình thoi

5. Tỉ số – Một số bài toán liên quan đến tỉ số – Tỉ lệ bản đồ

Tỉ số

Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó

Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó

Tỉ lệ bản đồ. Ứng dụng của tỉ lệ bản đồ

 Thầy Nguyễn Thế Anh