Chương trình mới học sinh THPT sẽ học tối thiểu 6-7 môn

Chương trình mới học sinh THPT sẽ học tối thiểu 6-7 môn

Học sinh THPT học tối thiểu 6-7 môn và các chuyên đề học tập, hoạt động trải nghiệm sáng tạo, trong đó có 4 môn bắt buộc.

Sau 2 tháng công bố dự thảo Chương trình giáo dục phổ thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có báo cáo tổng hợp và tiếp thu, giải trình các ý kiến của tổ chức, cá nhân. Bộ khẳng định, tổng số môn học bắt buộc và tự chọn ở cấp THPT học sinh phải học theo chương trình mới không nhiều so với các nước trong khu vực và trên thế giới. Ở giai đoạn giáo dục định hướng nghề nghiệp này, hệ thống môn học được thiết kế phù hợp với phương thức phân hóa sớm (ngay từ lớp 10), không quá sâu (có nội dung bắt buộc chung cho mọi học sinh) và phân hóa sâu dần dần (mức độ phân hóa tăng dần).

Học tập các mô hình nước ngoài

Theo cách tiếp cận này, học sinh chỉ học 4 môn bắt buộc, đồng thời được tự chọn các môn học và chuyên đề học tập. So với một số nước trong khu vực và thế giới đang cho học sinh THPT học theo chương trình tú tài quốc tế IB (như Singapore, Mỹ, Thụy Điển…), học sinh phải bắt buộc chọn ít nhất 6 môn trong 5 hoặc 6 nhóm môn học được quy định trong chương trình. Chương trình THPT Australia cũng yêu cầu học sinh bắt buộc chọn 5-6 môn/khóa học.

Ở giai đoạn giáo dục cơ bản, hệ thống môn học được thiết kế theo hướng thực hiện lồng ghép nội dung liên quan với nhau của một số lĩnh vực giáo dục, một số môn học trong chương trình hiện hành để tạo thành môn tích hợp; thực hiện tinh giản, tránh chồng chéo nội dung giáo dục, giảm hợp lý số môn học.

Định hướng theo khối Khoa học xã hội và khoa học tự nhiên

Trước ý kiến việc định hướng nghề nghiệp cho học sinh chỉ dựa theo 2 khối Khoa học xã hội và Khoa học tự nhiên là không hợp lý, Bộ Giáo dục cho biết trong dự thảo chương trình THPT được xây dựng theo tinh thần bảo đảm phân hóa mạnh và sâu dần từ lớp 10 đến lớp 11, 12. Học sinh học một số môn bắt buộc đồng thời được tự chọn các môn học (từ lớp 10) và chuyên đề học tập (từ lớp 11), trong đó có chuyên đề riêng về hướng nghiệp. Kết thúc giai đoạn này, học sinh có kiến thức, kỹ năng phổ thông cơ bản để chuẩn bị tốt cho giai đoạn giáo dục sau phổ thông hoặc bước vào cuộc sống lao động.

Tiếp thu góp ý, để hài hòa giữa học phân hóa định hướng nghề nghiệp với học toàn diện, tạo cơ hội cho học sinh có thể chuyển định hướng (nếu có nguyện vọng và sự cố gắng thêm trong học tập) trong cấp học, chương trình tổng thể sẽ có những quy định rõ ràng hơn. Theo đó, học sinh THPT học tối thiểu 7 môn hoặc 6 môn và các chuyên đề học tập, hoạt động trải nghiệm sáng tạo. Trong đó có 4 môn bắt buộc là: Ngữ văn 1, Toán 1, Công dân với Tổ quốc, Ngoại ngữ 1 (môn số 1 là bắt buộc; số 2 và 3 là tự chọn).

Các môn tự chọn định hướng như sau:

– Tự chọn tùy ý (TC1, học sinh có thể không chọn) gồm: Nghiên cứu khoa học kỹ thuật, Ngoại ngữ 2.

– Các môn tự chọn theo nhóm môn (TC2): Với học sinh định hướng khoa học tự nhiên hoặc công nghệ – kỹ thuật sẽ học các môn Khoa học xã hội và tự chọn 2 môn trong số Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học, Công nghệ, Toán 2. Học sinh định hướng khoa học xã hội và nhân văn học các môn Khoa học tự nhiên và tự chọn 2 môn trong nhóm các môn Lịch sử, Địa lý, Ngữ văn 2. Học sinh định hướng nghệ thuật hoặc thể dục thể thao (định hướng năng khiếu) sẽ học 2 môn Khoa học xã hội và Khoa học tự nhiên, chọn thêm một môn nữa nếu có nguyện vọng. Các em trong nhóm này có nhiều thời lượng để chọn học các môn chuyên đề học tập và hoạt động trải nghiệm sáng tạo về âm nhạc, mỹ thuật, thể dục thể thao.

– Các môn (TC3) gồm: Hoạt động trải nghiệm sáng tạo, chuyên đề học tập.

“Như vậy với các môn học tự chọn, chuyên đề học tập tự chọn và cách chọn như trên, định hướng nghề nghiệp cho học sinh không phải chỉ theo Khoa học tự nhiên, Khoa học xã hội mà còn theo các ngành cụ thể, như kinh tế, kỹ thuật, công nghiệp…”, báo cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo viết.