Chương trình hình học lớp 11 – Sách giáo khoa

Chương trình hình học lớp 11 – Sách giáo khoa

Chương 1: Phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng

Bài 1: Phép biến hình

Bài 2: Phép tịnh tiến

Bài 3: Phép đối xứng trục

Bài 4: Phép đối xứng tâm

Bài 5: Phép quay

Bài 6: Khái niệm về phép dời hình và hai hình bằng nhau

Bài 7: Phép vị tự

Bài 8: Phép đồng dạng

Câu hỏi ôn tập chương 1

Bài tập ôn tập chương 1

Câu hỏi trắc nghiệm chương 1

Chương 2: Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian. Quan hệ song song

Bài 1: Đại cương về đường thẳng và mặt phẳng

Bài 2: Hai đường thẳng chéo nhau và hai đường thẳng song song

Bài 3: Đường thẳng và mặt phẳng song song

Bài 4: Hai mặt phẳng song song

Bài 5: Phép chiếu song song. Hình biểu diễn của một hình không gian

Câu hỏi ôn tập chương 2

Bài tập ôn tập chương 2

Câu hỏi trắc nghiệm chương 2

Chương 3 : Vectơ trong không gian. Quan hệ vuông góc trong không gian

Bài 1 : Vectơ trong không gian

Bài 2 : Hai đường thẳng vuông góc

Bài 3 : Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng

Bài 4 : Hai mặt phẳng vuông góc

Bài 5 : Khoảng cách

Câu hỏi ôn tập chương 3

Bài tập ôn tập chương 3

Câu hỏi trắc nghiệm chương 3

Bài tập ôn tập cuối năm