Chương 5: Đạo hàm và tiếp tuyến

Chương 5: Đạo hàm và tiếp tuyến

Bài 1: Định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàm

y nghia dao ham

Bài 2: Quy tắc tính đạo hàm

dinh nghia dao ham

Ý nghĩa đạo hàm

y nghia dao ham -1

Bài 3: Đạo hàm của hàm số lượng giác

Bài 4: Vi phân

Bài 5: Đạo hàm cấp hai

Ôn tập chương 5