Cách tìm ước chung lớn nhất và bội chung nhỏ nhất bằng máy tính cho học sinh lớp 6

Cách tìm ước chung lớn nhất và bội chung nhỏ nhất bằng máy tính cho học sinh lớp 6

ĐĂNG KÍ HỌC  THÊM TOÁN 9 THẦY THẾ ANH: 0986.683.218

Video hướng dẫn tìm ước chung lớn nhất và bội chung nhỏ nhất bằng máy tính cho học sinh lớp 6

Ước chung lớn nhất, bội chung nhỏ nhất CASIO fx 580 VN X

Cách tìm ước chung lớn nhất và bội chung nhỏ nhất bằng máy tính cho học sinh lớp 6

HƯỚNG DẪN BẤM MÁY TÍNH TÌM BỘI CHUNG NHỎ NHẤT VÀ ƯỚC CHUNG LỚN NHẤT

Tìm Ước chung lớn nhất: UCLN: ALPHA + X => TÍNH  NĂNG GCD

ước chung lớn nhất gọi là greatest common divisor (GCD)

Ví dụ tìm UCLN của 18;45 ta sẽ làm như sau

B1: ALPHa  + X  Máy sẽ hiển thị GCD

B2: nhập số 18 vào và ấn SHIFT  + ) để hiển thị dấu phẩy

B3 nhập 45 vào rồi ấn = => máy sẽ hiển thị GCD( 18,45)= 9

Máy trả cho các bạn kết quả bằng 9.

Muốn tìm UCLN của 3 số 18; 45 và 72 thì ta làm tương tự

GCD (18, GCD( 45,72))=9

Tìm Bội chung nhỏ nhất BCNN: ALPHA + :=> Tính năng LCM

BCNN, tiếng Anh: least common multiple hoặc lowest common multiple (LCM)

VD: Tìm bội chung nhỏ nhất của 12; 45

B1: Alpha + : máy sẽ hiển thị LCM

B2:nhập số 12  vào và ấn SHIFT  ) để hiển thị dấu phẩy

B3: nhập 45 vào rồi ấn  = Máy sẽ hiển thị kết quả LCM(12;45) =180