Cách tìm trung bình cộng, tứ phân vị, phương sai, độ lệch chuẩn bằng máy tính 580

Cách tìm trung bình cộng, tứ phân vị, phương sai, độ lệch chuẩn bằng máy tính 580

Tính năng Statistics của máy tính cầm tay Casio fx 580 VN X cho phép chúng ta nhập số liệu thống kê và tìm ra các số đặc trưng một cách chính xác và nhanh chóng

Số đặc trưng được hỗ trợ trung bình cộng, tứ phân vị, phương sai, độ lệch chuẩn, …

CASIO fx 580 VN X hỗ trợ 8 loại tính toán thống kê nhưng kiến thức có hạn nên mình chỉ trình bày loại 1 – Variable

Công việc đầu tiên cần làm trước khi nhập số liệu thống kê là xác định xem có cột tần số hay không

Công việc này phụ thuộc vào số liệu thống kê của bạn được trình bày dưới dạng bảng thống kê thuần túy hay bảng phân bố tần số

  • Không nếu là bảng thống kê thuần túy
  • Có nếu là bảng phân bố tần số

Cách tìm trung bình cộng, tứ phân vị, phương sai, độ lệch chuẩn bằng máy tính 580

1 Nhập số liệu thống kê và xác định các số đặc trưng

Cho bảng phân bố tần số Năng suất lúa hè thu năm 1996 của 24 tỉnh. Tìm trung bình cộng, tứ phân vị, phương sai và độ lệch chuẩn

Năng suất lúa Tần số
25 1
30 1
35 9
40 5
45 8
Cộng 24
Năng suất lúa hè thu năm 1996 của 24 tỉnh

Bước 1 bật cột tần số

Bước 1.1 nhấn phím SHIFT => nhấn phím MENU

Bước 1.2 nhấn phím 

Bước 1.3 nhấn phím 3 để chọn Statistics

Bước 1.4 nhấn phím 1 để chọn On / Bật cột tần số

Bước 2 nhấn phím MENU => nhấn phím 6 để chọn Statistics

Bước 3 nhấn phím 1 để chọn 1-Variable

Bước 4 lần lượt nhấn các phím  để nhập các giá trị của cột Năng suất lúa

Bước 5 nhập giá trị của cột Tần số

Bước 5.1 nhấn phím  => nhấn phím 

Bước 5.2 lần lượt nhấn các phím  để nhập giá trị của cột Tần số

Bước 6 nhấn phím OPTN => nhấn phím 3 để chọn 1-Variable Calc

Bước 7 nhấn phím  => nhấn phím 

Vậy

  • Trung bình cộng \bar{x}=38.75
  • Tứ phân vị thứ nhất Q_1=35
  • Tứ phân vị thứ hai Med=40
  • Tứ phân vị thứ ba Q_3=45
  • Phương sai \sigma^2_x = 29.6875
  • Độ lệch chuẩn \sigma_{x} = 5.448623679

2 Một số thao tác với bảng số liệu

2.1 Chỉnh sửa số liệu

Bước 1 sử dụng các phím  di chuyển con trỏ soạn thảo đến vị trí cần thay đổi

Bước 2 nhập số liệu mới

Bước 3 nhấn phím =

2.2 Chèn thêm dòng

Bước 1 nhấn phím OPTN

Bước 2 nhấn phím 2 để chọn Editor

Bước 3 nhấn phím 1 để chọn Insert Row

Dòng được chèn sẽ nằm phía trên con trỏ soạn thảo

2.3 Xóa số liệu

2.3.1 Xóa một dòng

Bước 1 sử dụng các phím  di chuyển con trỏ soạn thảo đến vị trí cần thay đổi

Bước 2 nhấn phím DEL trên bàn phím

2.3.2 Xóa toàn bộ

Bước 1 nhấn phím OPTN

Bước 2 nhấn phím 2 để chọn chọn Editor

Bước 3 nhấn phím 2 để chọn Delete All

4 Các loại tính toán thống kê

1-Variable Biến đơn (x)
y=a+bx Biến đôi (x, y) hồi quy tuyến tính
y=a+bx+cx^2 Biến đôi (x, y) hồi quy bậc hai
y=a+b \cdot ln(x) Biến đôi (x, y) hồi quy logarit
y=a \cdot e^\wedge(bx) Biến đôi (x, y) e hồi quy hàm số mũ
y=a \cdot b^\wedge x Biến đôi (x, y) ab hồi quy hàm số mũ
y=a \cdot x^\wedge b Biến đôi (x, y) hồi quy lũy thừa
y=a+b/x Biến đôi (x, y) hồi quy nghịch đảo

5 Ký hiệu và ý nghĩa của các số đặc trưng

\Sigma x Tổng của dữ liệu
\Sigma x^{2} Tổng bình phương của dữ liệu
\bar{x} Giá trị trung bình
\sigma^2_x Phương sai
\sigma_{x} Độ lệch chuẩn
s^{2}_x Phương sai hiệu chỉnh
s_{x} Độ lệch chuẩn hiệu chỉnh
n Số mẫu
min(x) Giá trị nhỏ nhất
Q_1 Tứ phân vị thứ nhất
Med Số trung vị
Q_3 Tứ phân vị thứ ba
max(x) Giá trị lớn nhất

6 Số dòng của bảng số liệu

Số dòng của bảng số liệu thống kê phụ thuộc vào loại tính toán thống kê và thiết lập của cột tần số

Không có cột tần số Có cột tần số
Biến đơn 160 dòng 80 dòng
Biến đôi 80 dòng 53 dòng