Các trường quân đội, công an thông báo danh sách điểm xét tuyển

Các trường quân đội, công an thông báo danh sách điểm xét tuyển

Các trường quân đội, công an công bố danh sách điểm xét tuyển vào trường theo thứ tự từ cao xuống thấp.