Các định nghĩa về vectơ

Các định nghĩa về vectơ

1. Định nghĩa vectơ

– Vectơ là một đoạn thẳng định hướng.

– Vectơ có điểm đầu là A, điểm cuối B là vectơ AB, kí hiệu là AB−→− .

Khi không cần chỉ rõ điểm đầu, điểm cuối vectơ còn được kí hiệu là ab …

– Đường thẳng đi qua điểm đầu và điểm cuối của vectơ gọi là giá của vectơ.

2. Vectơ cùng phương, vectơ cùng hướng

– Hai vec tơ cùng phương nếu giá của chúng song song hoặc trùng nhau.

– Hai vectơ cùng phương thì có thể cùng hướng hoặc ngược hướng nếu chúng cùng phương.

3. Hai vectơ bằng nhau

– Độ dài của vectơ là khoảng cách giữa điểm đầu và điểm cuối của nó hay nói gọn hơn, độ dài của vectơ AB−→− là độ dài đoạn thẳng AB, kí hiệu là ∣∣∣AB−→−∣∣∣ .

∣∣∣AB−→−∣∣∣=AB

Độ dài vectơ là một số không âm.

Vec tơ có độ dài bằng 1 gọi là vectơ đơn vị.

– Hai vectơ bằng nhau nếu chúng cùng hướng và có cùng độ dài.

AB−→−=CD−→−AB−→− cùng hướng với CD−→− và ∣∣∣AB−→−∣∣∣=∣∣∣CD−→−∣∣∣

– Khi cho trước một vectơ a

và một vectơ 0 trong mặt phẳng, ta luôn tìm được một điểm A để có OA−→−=a

Điểm A như vậy là duy nhất.

4. Vectơ – không

Vectơ – không kí hiệu là 0

là vectơ có điểm đầu và điểm cuối trùng nhau: AA−→−=BB−→−=0

Vectơ – không có độ dài bằng 0 và hướng tùy ý.