Các dạng toán tính đơn điệu của hàm số – Nguyễn Bảo Vương

CÁC DẠNG TOÁN TÍNH ĐƠN ĐIỆU CỦA HÀM SỐ

Bài viết cùng chủ đề:  Tuyển chọn các bài toán đặc sắc về hàm số – Nguyễn Chí Chung

 

A. Kiến thức cần nhớ
1. Định nghĩa
2. Điều kiện cần và đủ để hàm số đơn điệu
a) Điều kiện cần để hàm số đơn điệu
b) Điều kiện đủ để hàm số đơn điệu
B. Các dạng toán thường gặp và phương pháp giải
Phần 1. Dạng không chứa tham số
+ Dạng toán 1. Đơn điệu của một hàm tường minh, rõ ràng về số liệu
+ Dạng toán 2. Dạng bảng biến thiên
+ Dạng toán 3. Dạng cho đồ thị hàm số y = f'(x)
+ Dạng toán 4. Dạng lý thuyết, kiểm tra tính đúng sai
Phần 2. Dạng chứa tham số
– Bài toán 1. Tìm m để hàm số y = f(x,m) đồng biến, nghịch biến trên miền xác định, các khoảng xác định của hàm số
+ Dạng toán 1. Tìm m để hàm số y = f(x,m) đồng biến, nghịch biến trên R
+ Dạng toán 2. Tìm m để hàm số y = f(x,m) đồng biến, nghịch biến trên từng khoảng xác định của hàm số
– Bài toán 2. Tìm m để hàm số y = f(x,m) đồng biến, nghịch biến trên khoảng D
+ Dạng toán 1. Hàm số y = f(x,m) là hàm dạng y = f(x) = (ax + b)/(cx + d)
+ Dạng toán 2. Hàm số y = f(x,m) là hàm dạng đa thức
+ Dạng toán 3. Hàm số y = f(x,m) là hàm dạng lượng giác, căn
– Bài toán 3. Tìm tham số m để hàm số bậc 3 đơn điệu trên độ dài l
C. Câu hỏi trắc nghiệm
Phần 1. Dạng không chứa tham số
Phần 2. Dạng chứa tham số

Download đầy đủ Các dạng toán tính đơn điệu của hàm số tại đây.