Các dạng bài tập Đại số Toán 9

Chương I. Căn bậc hai – căn bậc ba

I. Căn bậc hai – căn thức bậc hai

Dạng 1. Tìm điều kiện để √a có nghĩa
Dạng 2. Tính giá trị biểu thức
Dạng 3. So sánh căn bậc 2
Dạng 4. Rút gọn biểu thức
Dạng 5. Giải phương trình

II. Liên hệ giữa phép khai phương và phép nhân, phép chia

Dạng 1. Thực hiện phép tính
Dạng 2. Rút gọn biểu thức và tính giá trị biểu thức
Dạng 3. Giải phương trình
Dạng 4. Chứng minh bất đẳng thức

III. Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai

Dạng 1. Thực hiện phép tính
Dạng 2. Rút gọn biểu thức
Dạng 3. Giải phương trình
Dạng 4. Chứng minh đẳng thức

IV. Rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai

Dạng 1. Thực hiện phép tính
Dạng 2. Chứng minh đẳng thức
Dạng 3. So sánh hai số
Dạng 4. Giải phương trình

Chương II. Hàm số bậc nhất

Dạng 1. Kiểm tra đồ thị hàm số có phải là hàm số bậc nhất không? Đồng biến hay nghịch biến?
Dạng 2. Vẽ đồ thị hàm số, tìm giao điểm của hai đồ thị
Dạng 3. Các dạng lập phương trình đường thẳng
Dạng 4. Khoảng cách
Dạng 5. Phương pháp chung chứng minh hàm số đồng biến, nghịch biến.
Dạng 6. Tìm điểm cố định của y = f(x, m) (chứng minh đồ thị luôn đi qua điểm cố định)
Dạng 7. Chứng minh 3 điểm trên tọa độ không thẳng hàng (thẳng hàng)
Dạng 8. Tìm m để 3 đường thẳng đồng quy
Dạng 9. Tìm a để khoảng cách từ điểm M đến đường thẳng d là lớn nhất, nhỏ nhất
Dạng 10. Tìm a để đồ thị cắt hai trục tọa độ tại A và B sao cho diện tích tam giác OAB = S

Chương III. Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn

Dạng 1. Toán về quan hệ giữa các số
Dạng 2. Toán làm chung công việc
Dạng 3. Toán chuyển động
Dạng 4. Toán có nội dung hình học
Dạng 5. Các dạng khác

Chương IV. Hàm số y = ax^2 (a ≠ 0). Phương trình bậc hai một ẩn

Dạng 1. Toán về quan hệ giữa các số
Dạng 2. Toán chuyển động
Dạng 3. Toán làm chung công việc
Dạng 4. Toán có nội dung hình học
Dạng 5. Các dạng khác

Chương V. Hệ phương trình bậc hai

Dạng 1. Hệ bậc hai giải bằng phương pháp thế hoặc cộng đại số
Dạng 2. Hệ đối xứng loại 1
Dạng 3. Hệ đối xứng loại 2