Bổ sung phương án xét tuyển vào Đại học Kinh tế quốc dân 2015

Bổ sung phương án xét tuyển vào Đại học Kinh tế quốc dân 2015. Các em sẽ biết Học phí Trường Đại học Kinh tế quốc dân bao nhiêu? Các tiêu chí tuyển sinh ra sao?

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC

KINH TẾ QUỐC DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lâp – Tự do – Hạnh phúc
  Hà Nội, ngày 10 tháng 6 năm 2015

THÔNG BÁO

V/v sửa đổi, bổ sung thông tin tuyển sinh vào Đại học Kinh tế Quốc dân hệ chính quy năm 2015

 

Ngày 06 tháng 3 năm 2015, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân (ĐHKTQD) đã thông báo công khai thông tin tuyển sinh đại học chính quy năm 2015 trên cổng thông tin điện tử của Trường và đăng trong cuốn “Những điều cần biết về tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2015”.

Nay thực hiện công văn số 2015/ BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 25/4/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tổ chức công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2015, Trường ĐHKTQD thông báo sửa đổi, bổ sung một số nội dung thông tin tuyển sinh vào đại học chính quy năm 2015 của Trường như sau:

1) Nội dung sửa đổi

Đã thông báo Nay sửa đổi như sau
Trong xét tuyển đợt 1, Trường xét ngành nguyện vọng 1 (VN1) trước. Tại mức điểm trúng tuyển vào từng ngành, nếu còn chỉ tiêu, Trường xét tiếp ngành NV2 cho những thí sinh có đăng ký NV2. Trường xét tượng tự như vậy đối với ngành NV3, ngành NV4 Trong xét tuyển đợt 1, thí sinh được đăng ký tối đa 4 ngành, xếp thứ tự ưu tiên từ 1 đến 4. Các nguyên vọng (từ 1 đến 4) của thí sinh có giá trị xét tuyển như nhau. Thí sinh trúng tuyển nguyện vọng trước thì không được xét tiếp nguyện vọng sau.

2) Bổ sung tiêu chí xét tuyển phụ

Trong trường hợp tại mức điểm xét tuyển nhất định, số lượng thí sinh trúng tuyển nhiều hơn chỉ tiêu và nếu lấy tăng lên 0,25 điểm thì số thí sinh trúng tuyển lại thiếu so với chỉ tiêu, Trương sử dụng tiêu chí xét tuyển phụ sau:

2.1 – Tiêu chí phụ 1

Ngành/chương trình Tiêu chí phụ 1
Ngôn ngữ Anh và POHE Điểm môn chính là môn Tiếng Anh
Các ngành còn lại Điểm môn Toán

            2.2 – Tiêu chí phụ 2

Sau khi sử dụng tiêu chí phụ 1, số thí sinh trúng tuyển vẫn còn vẫn còn cao hơn so với chỉ tiêu quá 5% (nếu chỉ tiêu > 200) hoặc 8% nếu chỉ tiêu =<200, Trường sử dụng tiêu chí phụ 2.

 

Ngành/chương trình Tiêu chí phụ 2
1. Ngôn ngữ Anh và POHE Điểm môn Toán
2. Các ngành còn lại Tiêu chí phụ 2
2.1 – Xét theo tổ hợp A00 (Toán, Vật lý, Hóa học) Điểm môn Vật lý
2.2 – Xét theo tổ hợp A01 (Toán, Vật lý, Tiếng Anh) hoặc tổ hợp D1 (Toán, Tiếng Anh, Ngữ văn) Điểm môn Tiếng Anh
2.3 – Xét theo tổ hợp B00 (Toán. Hóa học, Sinh học) Điểm môn Hóa học

Nếu sau khi đã sử dụng tiêu chí phụ 2, số thí sinh trúng tuyển vào ngành vẫn cao hơn quá 5% so với chỉ tiêu, thì điểm chuẩn sẽ lấy tăng thêm 0.25 điểm.

3- Thông báo mức học phí hệ chính quy năm học 2015 – 2016

Đơn vị tính: đồng

STT Nhóm chuyên ngành Mức học phí/tháng Mức học phí/năm học Mức học phí/tín chỉ
1 Nhóm 1 gồm các chuyên ngành: Tin học kinh tế, Hệ thống thông tin quản lý, Công nghệ thông tin, Kinh tế học, Kinh tế nông nghiệp và PTNT, Kinh tế tài nguyên, Kinh tế bất động sản và địa chính, Kinh doanh bất động sản, Luật kinh doanh, Luật kinh doanh quốc tế, Thống kê kinh tế xã hội và Thống kê kinh doanh 950.000 9500.000 295.000
2 Nhóm 2 gồm các chuyên ngành còn lại không thuộc nhóm 1 và nhóm 3 1.150.000 11.500.000 355.000
3 Nhóm 3 gồm các chuyên ngành: Kế toán tổng, Kiểm toán, Kinh tế đầu tư và Kinh tế quốc tế, Tài chính doanh nghiệp 1.350.000 13.500.000 415.000

Trường ĐHKTQD đề nghị thí sinh và phụ huynh nghiên cứu kỹ thông tin tuyển sinh đã thông báo và các thông tin sửa đổi, bổ sung trên trước khi đăng ký xét tuyển theo lịch chung của Bộ GD&ĐT (Từ ngày 01/8/2015 đến ngày 20/8/2015).

Trường Đại học Kinh tế quốc dân trân trọng thông báo.

 

Nơi nhận:– Bộ GD&ĐT (để báo cáo)

– Cổng TTĐT (để thông báo)

– Lưu TH, QLĐT

HIỆU TRƯỞNGCHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TSĐHCQ

 

(Đã ký)

 

 

 

GS.TS Trần Thọ Đạt