Bộ đề thi Toán vào lớp 10 của Tỉnh Thanh Hóa từ năm 2008 đến năm 2015

Bộ đề thi Toán vào lớp 10 của Tỉnh Thanh Hóa từ năm 2008 đến năm 2015

Download Bộ đề thi Toán vào lớp 10 của Tỉnh Thanh Hóa từ năm 2008 đến năm 2015

Danh sách các trường THPT của Thanh Hóa

Dưới đây là danh sách các trường THPT tại Thanh Hóa – 028 được sắp xếp theo mã trường THPT.

STT Mã trường THPT Tên trường THPT
1 001 Thpt Đào Duy Từ
2 002 Thpt Hàm Rồng
3 003 Thpt Bán công Nguyễn Trãi
4 004 Thpt Bán công Tô Hiến Thành
5 005 Thpt Dl Trần Xuân Soạn
6 006 Thpt Dl Lý Thường Kiệt
7 007 Thpt Dl Đào Duy Anh
8 008 Tt GDTX-Dn Tp Thanh Hoá
9 009 Thpt Bỉm Sơn
10 010 Thpt Bán công Lê Hồng Phong
11 011 Tt GDTX-Dn Tx Bỉm Sơn
12 012 Thpt Sầm Sơn
13 013 Thpt Bán công Nguyễn Thị Lợi
14 014 Tt GDTX-Dn Sầm Sơn
15 015 Thpt Quan Hoá
16 016 Tt GDTX-Dn Quan Hoá
17 017 Thpt Quan Sơn
18 018 Tt GDTX-Dn Quan Sơn
19 019 Thpt Mường Lát
20 020 Tt GDTX-Dn Mường Lát
21 021 Thpt Bá Thước
22 022 Thpt Hà Văn Mao
23 023 Tt GDTX-Dn Bá Thước
24 024 Thpt Cầm Bá Thước
25 025 Thpt Thường Xuân 2
26 026 Tt GDTX-Dn Thường Xuân
27 027 Thpt Như Xuân
28 028 Tt GDTX-Dn Như Xuân
29 029 Thpt Như Thanh
30 030 Thpt Như Thanh 2
31 031 Tt GDTX-Dn Như Thanh
32 032 Thpt Lang Chánh
33 033 Tt GDTX-Dn Lang Chánh
34 034 Thpt Nguyễnc Lặc
35 035 Thpt Lê Lai
36 036 Tt GDTX-Dn Nguyễnc Lặc
37 037 Thpt Thạch Thành 1
38 038 Thpt Thạch Thành 2
39 039 Thpt Thạch Thành 3
40 040 Tt GDTX-Dn Thạch Thành
41 041 Thpt Cẩm Thuổ 1
42 042 Thpt Cẩm Thuổ 2
43 043 Thpt Cẩm Thuổ 3
44 044 Tt GDTX-Dn Cẩm Thuổ
45 045 Thpt Lê Lợi
46 046 Thpt Lê Hoàn
47 047 Thpt Lam Kinh
48 048 Thpt Thọ Xuân 4
49 049 Thpt Bán công Lê Văn Linh
50 050 Thpt Bán công Thọ Xuân
51 051 Tt GDTX-Dn Thọ Xuân
52 052 Thpt Vĩnh Lộc
53 053 Thpt Tống Duy Tân
54 054 Thpt Bán công Trần Khát Chân
55 055 Tt GDTX-Dn Vĩnh Lộc
56 056 Thpt Thiệu Hoá
57 057 Thpt Nguyễn Quán Nho
58 058 Thpt Lê Văn Hưu
59 059 Thpt Bán công Dương Đình Nguyễnệ
60 060 Tt GDTX-Dn Thiệu Hoá
61 061 Thpt Triệu Sơn 1
62 062 Thpt Triệu Sơn 2
63 063 Thpt Triệu Sơn 3
64 064 Thpt Triệu Sơn 4
65 065 Thpt Bán công Triệu Sơn
66 066 Thpt Bán công Triệu Sơn 2
67 067 Thpt Dl Triệu Sơn
68 068 Tt GDTX-Dn Triệu Sơn
69 069 Thpt Nông Cống 1
70 070 Thpt Nông Cống 2
71 071 Thpt Nông Cống 3
72 072 Thpt Nông Cống 4
73 073 Thpt Bán công Nông Cống
74 074 Tt GDTX-Dn Nông Cống
75 075 Thpt Đông Sơn 1
76 076 Thpt Đông Sơn 2
77 077 Thpt Bán công Nguyễn Mộng Tuân
78 078 Tt GDTX-Dn Đông Sơn
79 079 Thpt Hà Trung
80 080 Thpt Hoàng Lệ Kha
81 081 Thpt Bán công Hà Trung
82 082 Tt GDTX-Dn Hà Trung
83 083 Thpt Lương Đắc Bằng
84 084 Thpt Hoằng Hoá 2
85 085 Thpt Hoằng Hoá 3
86 086 Thpt Hoằng Hoá 4
87 087 Thpt Bán công Lưu Đình Chất
88 088 Thpt Bán công Lê Viết Tạo
89 089 Tt GDTX-Dn Hoằng Hoá
90 090 Thpt Ba Đình
91 091 Thpt Mai Anh Tuấn
92 092 Thpt Bán công Trần Phú
93 093 Tt GDTX-Dn Nguyễn Sơn
94 094 Thpt Hậu Lộc 1
95 095 Thpt Hậu Lậc 2
96 096 Thpt Đinh Chương Dương
97 097 Tt GDTX-Dn Hậu Lộc
98 098 Thpt Quảng Xương 1
99 099 Thpt Quảng Xương 2
100 100 Thpt Quảng Xương 3
101 101 Thpt Quảng Xương 4
102 102 Thpt Bán công Nguyễn Xuân Nguyễn
103 103 Thpt Bán công Đặng Thai Mai
104 104 Tt GDTX-Dn Quảng Xương
105 105 Thpt Tĩnh Gia 1
106 106 Thpt Tĩnh Gia 2
107 107 Thpt Tĩnh Gia 3
108 108 Thpt Bán công Tĩnh Gia
109 109 Tt GDTX-Dn Tĩnh Gia
110 110 Thpt Yên Định 1
111 111 Thpt Yên Định 2
112 112 Thpt Yên Định 3
113 113 Thpt Thống Nhất
114 114 Thpt Bán công Trần Ân Chiêm
115 115 Thpt Bán công Hà Tông Huân
116 116 Tt GDTX-Dn Yên Định
117 117 Thpt Dân Tộc Nội trú Tỉnh Th
118 118 Thpt Chuyên Lam Sơn
119 119 Tt GDTX-Dn Tỉnh Thanh Hoá
120 120 Thpt Hậu Lộc 3
121 121 Thpt Hậu Lộc 4
122 122 Thpt Bá Thước 3
123 123 Thpt Bắc Sơn
124 124 Thpt Tư thục Nông cống
125 125 Thpt Dl Đông Sơn
126 126 Thpt Bán công Nguyễn Sơn
127 127 Thpt Dl Nguyễn Huệ
128 128 Thpt Bán công 2 Tĩnh Gia
129 129 Thpt Thạch Thành 4
130 130 Thpt Như Xuân 2
131 O52 Thpt Vĩnh Lộc