Bảng công thức Tích phân – Đạo hàm – Mũ – Logarit

BẢNG CÔNG THỨC ĐẠO HÀM – NGUYÊN HÀM

I. Các công thức tính đạo hàm

Bảng công thức Tích phân - Đạo hàm - Mũ - Logarit

Bảng công thức Tích phân - Đạo hàm - Mũ - Logarit

Bổ sung

Công thức tích phân - đạo hàm

III. Vi phân: dy = y’ . dx

Công thức tích phân - đạo hàm

BẢNG CÔNG THỨC MŨ – LOGARIT

1. Công thức hàm số mũ và logarit

Công thức hàm số mũ va logarit

2. Một số giới hạn thường gặp

Giới hạn hàm số thường gặp