Bài toán có lời văn và luyện tập bài toán có lời văn – Toán lớp 1

Bài toán có lời văn và luyện tập bài toán có lời văn – Toán lớp 1

Bài giải Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 trang 115 sgk toán lớp 1

Bài 1:

Bài toán: Có 1 bạn, có thêm 3 bạn đang đi tới. Hỏi có tất cả bao nhiêu bạn ?

Bài 2:

Bài toán: Có 5 con thỏ, có thêm 4 con thỏ đang chạy tới. Hỏi có tất cả bao nhiêu con thỏ ?

Bài 3:

Bài toán: Có 1 gà mẹ và 7 gà con.

Hỏi có tất cả bao nhiêu con gà ?

Bài 4:

Bài toán: Có 2 con chim đậu trên cành, có thêm 4 con chim bay đến.

Hỏi có tất cả bao nhiêu con chim ?

Bài giải Bài 1, bài 2, bài 3 trang 117, 118 sgk toán lớp 1

Bài 1:

Tóm tắt                                                         Bài giải:

An có           : 4 quả bóng                          Cả hai bạn có:

Bình có         : 3 quả bóng                          4 + 3  = 7 (quả bóng)

Cả hai bạn có:….quả bóng ?                                   Đáp số: 7 quả bóng.

Bài 2:

Tóm tắt:                                                       Bài giải:

Có           : 6 bạn                       Tổ em có số bạn là:

Thêm       : 3 bạn                       6 + 3 = 9 (bạn)

Có tất cả :….bạn ?                                        Đáp số: 9 bạn

Bài 3:

Tóm tắt:

Dưới ao      :  5 con vịt

Trên bờ     :  4 con vịt

Có tất cả   :…con vịt ?

Bài giải:

Số vịt là:

5 + 4 = 9 (con vịt)

Đáp số: 9 con vịt