Bài toán chia phần chia phòng

BÀI TOÁN CHIA PHẦN CHIA PHÒNG

  • “Bài toán chia phần chia phòng” gồm có 2 phần chính: Phần I – Lý thuyết cần nhớ về bài toán chia phần chia phòng, Phần II – Ví dụ mẫu cho bài toán chia phần chia phòng.

PHỤ HUYNH VÀ HỌC SINH CÓ THỂ TÌM HIỂU THÊM

Bài toán năng suất

Bài toán tăng giảm phần trăm

Bài toán tuổi anh em bố mẹ

I. Lý thuyết cần nhớ về bài toán chia phần chia phòng:

1. Các kiến thức cần nhớ:

  • Kĩ năng đọc và tìm hiểu đề.
  • Kĩ năng phân tích đề.
  • Bài toán chia phần chia phòng thuộc dạng toán giải bằng cách lập phương trình.

2. Quy trình làm bài toán chia phần chia phòng:

Bước 1: Lập phương trình:

+) Chọn ẩn (Tìm đơn vị, điều kiện cho ẩn)

+) Biểu diễn mối quan hệ qua ẩn và các đại lượng cho trước

+) Lập phương trình

Bước 2: Giải phương trình.

Bước 3: Đối chiếu với điều kiện để kết luận và trả lời. 

II. Ví dụ mẫu cho bài toán chia phần chia phòng:

Ví dụ : Hai đội công nhân cùng tham gia lao động trên một công trường xây dựng. Số người của đội I gấp hai lần số người của đội II. Nếu chuyển 10 người từ đội I sang đội II thì số người ở đội II bằng 4/5 số người còn lại ở đội I. Hỏi lúc đầu mỗi đội có bao nhiêu người?

Giải :  

Gọi số người của đội II lúc đầu là x. ĐK : x nguyên dương

Số người của đội I lúc đầu là 2x.

Sau khi chuyển 10 người từ đội I sang đội II thì số người còn lại của đội I là 2x – 10 (người), số người của đội II là x + 10 (người).

Theo đề bài khi đó số người ở đội II bằng 4/5 số người của đội I nên ta có phương trình :

33

Giải phương trình, tìm được x = 30 (thỏa mãn điều kiện)

Trả lời : Lúc đầu đội I có 60 người, đội II có 30 người.