Bài tập trắc nghiệm trang 143 sách giáo khoa 11

Bài tập trắc nghiệm trang 143 sách giáo khoa 11 phần dãy số, cấp số cộng, cấp số nhân

Bài 9 (trang 143 SGK Đại số 11): Mệnh đề nào sau đây là mệnh đề đúng?

A.Một dãy số có giới hạn thì luôn luôn tăng hoặc luôn luôn giảm.

B.Nếu (un) là dãy số tăng thì lim un = + ∞ .

C.Nếu lim un = + ∞ và lim vn = + ∞ thì lim (un – vn) = 0

D.Nếu un = an và – 1 < a < 0 thì lim un = 0.

Lời giải Bài 9 (trang 143 SGK Đại số 11)

Giải bài 9 trang 143 sgk Đại Số 11 | Để học tốt Toán 11

Bài 10 (trang 143 SGK Đại số 11):

Giải bài 10 trang 143 sgk Đại Số 11 | Để học tốt Toán 11

Lời giải Bài 10 (trang 143 SGK Đại số 11)

Giải bài 10 trang 143 sgk Đại Số 11 | Để học tốt Toán 11

Bài 11 (trang 143 SGK Đại số 11):

Giải bài 11 trang 143 sgk Đại Số 11 | Để học tốt Toán 11

Lời giải Bài 11 (trang 143 SGK Đại số 11)

 

Giải bài 11 trang 143 sgk Đại Số 11 | Để học tốt Toán 11