Bài tập trắc nghiệm: Ôn tập chương 1 – Hàm số lượng giác – phương trình lượng giác

Bài tập trắc nghiệm: Ôn tập chương 1 – Hàm số lượng giác – phương trình lượng giác

Bài tập trắc nghiệm 6,7,8,9,10 trang 41 sách giáo khoa Toán lớp 11 Đại số 11

Bài 6 (trang 41 SGK Đại số 11): Phương trình cos x = sin x có số nghiệm thuộc đoạn [ – π; π] là:

A. 2

B. 4

C. 5

D. 6

Lời giải:

Ta có: sinx = cosx <=> tanx = 1 (cos x ≠ 0 ) <=> x = π/4 + kπ (k ∈ Z)

Họ nghiệm x = π/4 + kπ có hai nghiệm thuộc đoạn [ – π; π] tương ứng với k = – 1 và k = 1.

Vậy chọn đáp án A.

Bài 7 (trang 41 SGK Đại số 11): Phương trình …

Giải bài tập Đại số 11 | Để học tốt Toán 11

Lời giải:

 Giải bài tập Đại số 11 | Để học tốt Toán 11(1)<=> cos4x = sin 2x <=>1 – 2sin22x = sin2x

Giải bài tập Đại số 11 | Để học tốt Toán 11Số nghiệm thuộc khoảng (0; π/2) là hai nghiệm x = π/12 và x = 5π/12

Vậy chọn đáp án A.

Bài 8 (trang 41 SGK Đại số 11): Nghiệm dương nhỏ nhất của phương trình sin x + sin 2x = cos x + 2 cos2x là:

Giải bài tập Đại số 11 | Để học tốt Toán 11

Lời giải: 

Ta có: sin x + sin2x = cosx + 2cos2x

<=>sin x + 2sinxcosx = cosx(1 + 2cosx)

<=>sinx (1+2cosx) = cosx(1 + 2cosx)

Giải bài tập Đại số 11 | Để học tốt Toán 11

Chọn đáp án C. 

Bài 9 (trang 41 SGK Đại số 11): Nghiệm âm lớn nhất của phương trình 2tan22x + 5 tanx + 3 = 0 là:

Giải bài tập Đại số 11 | Để học tốt Toán 11

Lời giải:

Ta có: 2tan2x + 5 tanx + 3 = 0

Giải bài tập Đại số 11 | Để học tốt Toán 11

Chọn đáp án B.

Bài 10 (trang 41 SGK Hình học 11): Phương trình 2tanx – 2cox – 3 = 0 có số nghiệm thuộc khoảng(-π/2 ; π) là:

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Lời giải:

2tanx – 2cotx – 3 = 0 (1)

Giải bài tập Đại số 11 | Để học tốt Toán 11

Chọn đáp án C.