Bài tập: Số gần đúng, sai số

Số gần đúng. Sai số

Bài 1 (trang 23 SGK Đại số 10): Biết ∛5 = 1,709975947…..

Viết gần đúng ∛5 theo nguyên tắc làm tròn với hai, ba, bốn chữ số thập phân và ước lượng sai số tuyệt đối.

Lời giải:

– Làm tròn với hai chữ số thập phân: ∛5 = 1,71.

Sai số tuyệt đối: |1,71 – 1,70| = 0,01

– Làm tròn với ba chữ số thập phân: ∛5 = 1,710

Sai số tuyệt đối: |1,710 – 1,709| = 0,001

– Làm tròn với bốn chữ số thập phân: ∛5 = 1,7100

Sai số tuyệt đối: |1,7100 – 1,7099| = 0,0001

Bài 2 (trang 23 SGK Đại số 10): Chiều dài một cái cầu đo được là: l = 1745,25m ± 0,01m.

Hãy viết số quy tròn của số gần đúng 1745,25.

Lời giải:

Ta có: l = 1745,25m ± 0,01m suy ra độ chính xác của số đo là 0,01 m.

Chữ số 5 ở hàng phần trăm nên không đáng tin => ta phải bỏ theo quy tắc làm tròn.

Số quy tròn của 1745,25m là 1745,3 m.

Bài 3 (trang 23 SGK Đại số 10): a) Cho số gần đúng của π là a = 3,141592653589 với độ chính xác là 10-10. Hãy viết số quy tròn của a.

b) Cho b = 3,14 và c = 3,1416 là những giá trị gần đúng của π. Hãy ước lượng sai số tuyệt đối của b và c.

Lời giải:

a) Bỏ chữ số 5 ngay phía sau chữ số 3, rồi cộng thêm 1 vào chữ số 3 đó, ta được số quy tròn là: 3,141592654.

b) Viết b = 3,14; ta có sai số tuyệt đối không quá 0,002.

=> Cách viết này có 3 chữ số đáng tin.

Viết c = 3,1416 ta có sai số không quá 10-4.

=> Cách viết này có 5 chữ số đáng tin.

Bài 4 (trang 23 SGK Đại số 10): Thực hiện các phép sau trên máy tính bỏ túi (trong kết quả lấy 4 chữ số ở phần thập phân).

a) 37.√14 với 4 chữ số ở phần thập phân.

b) ∛15.124 với 4 chữ số ở phần thập phân.

Hướng dẫn cách giải câu a): Nếu dùng máy tính CASIO fx-500 MS ta làm như sau.

Giải bài 4 trang 23 sgk Đại số 10 | Để học tốt Toán 10Lời giải:

Cách bấm máy tính tương tự như ở phần hướng dẫn trên. Dưới đây là kết quả:

a) 37.√14 = 8183,0047

b) ∛15.124 = 51139,3736

Bài 5 (trang 23 SGK Đại số 10): Thực hiện các phép tính sau trên máy tính bỏ túi.

a) ∛217 : 135 với kết quả có 6 chữ số thập phân

b) (∛42 + ∛37) : 145 với kết quả có 7 chữ số thập phân

c) [(1,23)5 + ∛-42]9 với kết quả có 5 chữ số thập phân

Lời giải:

Cách bấm máy tính tương tự như ở Bài 4 (trang 23 SGK Đại số 10) . Dưới đây là kết quả:

a) ∛217 : 135 = 0.000016

b) (∛42 + ∛37) : 145 = 1029138.10-5

c) [(1,23)5 + ∛-42]9 = -2,3997.10-2