Bài tập: Các tập hợp số

Bài 1 (trang 18 SGK Đại số 10): Xác định các tập hợp sau và biểu diễn chúng trên trục số:

a) [-3; 1) ∪ (0; 4]

b) (0; 2] ∪ [-1; 1]

c) (-2; 15) ∪ (3; +∞)

Giải bài 1 trang 18 sgk Đại số 10 | Để học tốt Toán 10

e) (-∞; 1) ∪ (-2; +∞)

Lời giải:

a) [-3; 1) ∪ (0; 4] = [-3; 4]

Giải bài 1 trang 18 sgk Đại số 10 | Để học tốt Toán 10

b) (0; 2] ∪ [-1; 1] = [-1; 2]

Giải bài 1 trang 18 sgk Đại số 10 | Để học tốt Toán 10

c) (-2; 15) ∪ (3; +∞) = (-2; +∞)

Giải bài 1 trang 18 sgk Đại số 10 | Để học tốt Toán 10

e) (-∞; 1) ∪ (-2; +∞) = (-∞; +∞)

Giải bài 1 trang 18 sgk Đại số 10 | Để học tốt Toán 10

Bài 2 (trang 18 SGK Đại số 10): Xác định các tập hợp sau và biểu diễn chúng trên trục số:

a) (-12; 3] ∩ [-1; 4] ;         b) (4; 7) ∩ (-7; -4)

c) (2; 3) ∩ [3; 5) ;         d) (-∞; 2] ∩ [-2; +∞)

Lời giải:

 

a) (-12; 3] ∩ [-1; 4] = [-1; 3]

Giải bài 2 trang 18 sgk Đại số 10 | Để học tốt Toán 10

b) (4; 7) ∩ (-7; -4) = ∅

Giải bài 2 trang 18 sgk Đại số 10 | Để học tốt Toán 10

 

c) (2; 3) ∩ [3; 5) = ∅

Giải bài 2 trang 18 sgk Đại số 10 | Để học tốt Toán 10

d) (-∞; 2] ∩ [-2; +∞) = [-2; 2]

Giải bài 2 trang 18 sgk Đại số 10 | Để học tốt Toán 10

Bài 3 (trang 18 SGK Đại số 10): Xác định các tập hợp sau và biểu diễn chúng trên trục số:

a) (-2; 3) \ (1; 5) ;         b) (-2; 3) \ [1; 5)

c) R \ (2; +∞) ;         d) R \ (-∞; 3]

Lời giải:

 

a) (-2; 3) \ (1; 5) = (-2; 1]

Giải bài 3 trang 18 sgk Đại số 10 | Để học tốt Toán 10

b) (-2; 3) \ [1; 5) = (-2; 1)

Giải bài 3 trang 18 sgk Đại số 10 | Để học tốt Toán 10

 

c) R \ (2; +∞) = (-∞; 2]

Giải bài 3 trang 18 sgk Đại số 10 | Để học tốt Toán 10

d) R \ (-∞; 3] = (3; +∞)

Giải bài 3 trang 18 sgk Đại số 10 | Để học tốt Toán 10