Bài khó về Hình không gian Oxyz – Cực trị Oxyz

Bài khó về Hình không gian Oxyz – Cực trị Oxyzbai kho-1

Trong không gian với hệ tọa độ , cho các điểm , , . Gọi là điểm thuộc mặt phẳng . Giá trị nhỏ nhất của biểu thức MA^2+ MB^2+ MC^2 là
A. 36. B. 24. C. 30. D. 29.
Hướng dẫn giải
Chọn A.
Gọi là trọng tâm tam giác .
Với mọi điểm ta có:

Do .
Từ đó suy ra
Lại có
Vậy